http://smartsystems.bg/information/ctl/Tab/action/edit/activeTab/settingTab?popUp=true

Електронни справки

Актуални новини

Достъп до обществена информация в Конституционния съд на РБ


Вътрешни правила

Лице за контакт:
                   Силва Дюкенджиева,
                   тел.: 02 940 23 05,
                  
E-mail: s.dukendjieva@constcourt.bg