Електронни справки

Актуални новини

Обяви за работа

 
     

Конституционният съд обявява подбор за длъжността „Правен експерт“ в дирекция „Специализирана администрация“

Dec 15 2016

О Б Я В А

 

Конституционният съд  на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Дондуков“ № 1,  обявява подбор за длъжността „Правен експерт“ в дирекция „Специализирана администрация“                  1.    
Описание на длъжността:

-      Подпомага съдиите в КС при подготовката и изготвянето на актовете на съда;

-      Прави справки по решенията на КС- тематични и библиографски;

-      Прави съобщения за движенията на делата /образуване, допускане, финален акт/

-      Подготвя отговори на въпроси от различни конституционни съдилища чрез форума на Венецианската комисия


2.     Основни параметри за заемане на длъжността:

-      Длъжността се заема при условията на чл.15, ал.2 във връзка с чл.12 от Закона за държавния служител

-      Размер на началното трудово възнаграждение – 1200 лв.


3.     Ред за заемане на длъжността:

-      Чрез подбор по документи и интервю


                   4.    Изискванията за заемане на длъжността са:

           -   минимална образователно-квалификационна степен – магистър по право;

-  минимален професионален опит – 5 години или придобит II младши ранг като държавен служител;

 

       Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 

     -   професионална област от Класификатора на областите на висше образование и професионално направления „Право“;

           -   владеене на английски /писмено и говоримо;

           -   добри компютърни умения;

 

5.     Срок   за заемане на длъжността:

След  проведения подбор, класиралият се на първо място кандидат, трябва да встъпи в длъжност  в рамките на 10 работни дни.

 

 

           6.   Необходими документи за кандидатстване

          -   Писмено заявление за участие в подбора на документи

-   Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че  е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

           -   Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен

     -   Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит.

        - Други документи: владеене на чужд език, документ за компютърни умения и др.

 

          7.   Срок и място за подаване на документи:

     Документите следва да бъдат представен лично или чрез пълномощник до 20.01.2016 год. в сградата на Министерски съвет, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 1, служебен вход, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 часа, телефон за контакти 029402342 и 029402302.