Електронни справки

Актуални новини

Обяви за работа

 
     

Конституционният съд обявява конкурс за длъжността „Правен експерт“ в дирекция „Специализирана администрация“

Jan 10 2017

О Б Я В А

 

            Конституционият съд  на Република България, на основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител , чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1 от 09.01.2017 г. на председателя на Конституционния съд, обявява конкурс за длъжността:

                                                            

ПРАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

 

            Брой работни места, за които се обявява конкура – 1 /една/ щатна бройка

       1. Минимални и специфични изисквания  за заемане на длъжността:

       -  минимална образователно-квалификационна степен – магистър по право;

       - минимален професионален опит  - 3 години

       2. Допълнителни умения и квалификаця, носещи предимство на кандидатите:

    -  владеене на английски /писмено и говоримо/;

    -  добри компютърни умения;

 

        3.  Начин на провеждане на конкурса

     - писмена разработка свързана с практиката на конституционния съд;

     - интервю.

 

      4. Необходими документи за кандидатстване

     - Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)

     - Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС

     - Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен

    - Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка

    - Други документи: за владеене на чужд език и за компютърни умения

 

      5. Срок и място за подаване на документи:

     - Срок за подаване на документите до 23.01.2017 г. вкл.

     Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 14 -дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерски съвет, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 1, служебен вход, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 часа, телефон за контакти 029402342 и 029402302.

 

      6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

- Електронната страница на Конституционния съд.

 

   7. Кратко описание на длъжността:

 

   Основната цел на длъжността „правен експерт“ е да подпомага съдиите в Конституционния съд на Република България при изготвянето на актовете на съда

 

       8. Основна заплата за длъжността: размер 1200 лв.

 

      9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.