Справки
Търси
Резултати

Съдия: Борис Велчев

от: 4.6.2018 г.


Съдия: Георги Ангелов

от: 29.5.2018 г.

Описание: Целта на разпоредбата на чл. 214, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи не е защитата на правораздаването, нито защитата на действащия правен ред. Разпоредбата защитава „специфичния авторитет“, т. е. обществената оценка, на държавните служители, за които е приложим Закона за Министерството на вътрешните работи. Простото наличие на наказателно производство и на дисциплинарно производство, само по себе си, не е е съображение от конституционен порядък, което да може да обоснове ограничаването на основни права на служителя. Авторитетът на държавната служба е легитимна законодателна цел, но тя не се постига чрез задължителното му по силата на закона отстраняване от служба. Правото на труд и на обществено осигуряване са екзистенциални права на личността, включително на служителя, защото са пряко свързани с материалната основа на съществуването му. Неопределеността на периода на временното му отстраняване от длъжност само поради наличието на двете висящи производства и тежестта на правните последици компрометират неговата правна сигурност. Последиците се прилагат за цялата категория от служители по производствата, независимо от техните конкретни характеристики и въпреки нормата на чл. 31, ал. 3 от Конституцията, според която като обвиняеми те се смятат за невинни до установяване на противното с влязла в сила присъда. Този принцип важи и в дисциплинарното производство, в което дисциплинарното нарушение се смята за установено с влизането в сила на акта за налагането му – аргумент от чл. 56, изр. 1 от Конституцията. Едва след тези два момента могат да настъпят конституционосъобразно неблагоприятните последици от двете производства (т. нар. тяхно извънпроцесуално действие) като същностен елемент от правната сигурност. Достойнството на човека e социална ценност, свързана и с оценката на обществото за дадена личност. Отстраняването от длъжност е израз на негативна оценка за служителя, за неговите професионални и морални качества. Тя уврежда доброто му име, и то не само до възстановяването му на работа, но най-често и след това. Върху тези ценности посяга оспорената разпоредба, без те да са надлежно защитени по смисъла на чл. 32, ал. 1, изр. 2 от Конституцията (по-горе, т. 7, б. „б“).Съдия: Гроздан Илиев

от: 22.5.2018 г.


Съдия: Анастас Анастасов

от: 14.5.2018 г.

Описание: В компетентността на Народното събрание е да създаде законова уредба за регулиране на сферата на образование, която да обезпечи реалната възможност на гражданите да се ползват от предоставеното им с чл. 53, ал. 1 от Конституцията социално право. Законодателят преценява по целесъобразност, каква система за образование да приеме и въз основа на какви принципи то да се осъществява в съответствие с конституционните изисквания. В сферата на образованието законодателната власт разполага със значителна дискреция, доколкото не навлиза в компетентността на други държавни органи съобразно принципа на разделение на властите. Принципът на правова държава изисква не само когато естеството на материята налага уредба със закон, това да се извършва единствено от законодателя, но и че еднакво изисква материята, която не се нуждае от законодателна уредба, да се урежда с подзаконов акт. Предмет на законовата уредба следва да бъдат „основни обществени отношения, които се поддават на трайна уредба“, докато за уреждането на другите отношения по тази материя, законът може да предвиди да се издаде подзаконов акт.Съдия: Стефка Стоева

от: 23.4.2018 г.


Съдия: Мариана Карагьозова-Финкова

от: 19.4.2018 г.


Съдия: Константин Пенчев

от: 17.4.2018 г.

Описание: Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на президента на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 24, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията (обн. – ДВ, бр. 138/1998 г.; посл. изм. – ДВ, бр. 7/2018 г.).Съдия: Филип Димитров

от: 17.4.2018 г.

Описание: Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана на Република България за обявяване противоконституционността на разпоредбата на чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) в частта „което е индивидуален административен акт“ (обн. – ДВ, бр. 107/2003 г.; посл. изм. – ДВ, бр. 7/2018 г.).Съдия: Анастас Анастасов

от: 29.3.2018 г.

Описание: Определение за приемане на доказателства.Съдия: Гроздан Илиев

от: 27.3.2018 г.

Описание: Особено мнение на съдия Гроздан Илиев по конституционно дело № 10/2017 г.Съдия: Георги Ангелов

от: 27.3.2018 г.

Описание: Особено мнение на съдия Георги Ангелов по конституционно дело № 11/2017 г.Съдия: Борис Велчев

от: 27.3.2018 г.


Съдия: Гроздан Илиев

от: 27.3.2018 г.

Описание: Особено мнение на съдия Гроздан Илиев.Съдия: Кети Маркова

от: 27.3.2018 г.


Съдия: Таня Райковска

от: 27.3.2018 г.

Описание:Съдия: Анастас Анастасов

от: 20.3.2018 г.


Съдия: Георги Ангелов

от: 13.3.2018 г.


Съдия: Румен Ненков

от: 13.3.2018 г.


Съдия: Константин Пенчев

от: 30.1.2018 г.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки