8 януари 2019 г.


Конституционният съд ще проведе заседание на 15 януари 2019 г. от 10.00 ч.

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 15 януари (вторник)  2019 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.         Конституционно дело № 16/2018 г. по искане на  президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 96 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (обн. – ДВ, бр. 103 от 2018 г.), както и на § 14, т. 1, 2 и 3, б. „а“ и § 15 от неговите преходни и заключителни разпоредби.

 

 

 

Делото е за обсъждане по допустимост.

 

Докладчик: Красимир Влахов    

 

 

 

2.         Конституционно дело № 2/2019 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на §  14, с която се създава нова т. 8 към чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и § 15 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2019 г.

 

 

 

Делото е за обсъждане по допустимост.

 

Докладчик: Красимир Влахов  

 

 

 Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки