17 януари 2019 г.


Конституционният съд ще проведе заседание на 24 януари 2019 г. от 10.00 ч.

 

                     Конституционният съд ще проведе заседание на 24 януари (четвъртък) 2019 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.              Конституционно дело № 15/2018 г. по искане на  президента на Република България за установяване на противоконституционност на § 39, т. 6 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 98 от 2018 г.) относно измененията в чл. 22 от Закона за местните данъци и такси и § 50, т. 3, б. „а“ относно вторите изречения на създадените нови ал. 4 и 5 в чл. 9 от Закона за митниците.                  

 

 

 

Делото е за обсъждане по допустимост.

            Докладчик: Атанас Семов                                                                    Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки