5 февруари 2019 г.


Конституционният съд ще проведе заседание на 12 февруари 2019 г. от 10.00 ч.

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 12 февруари (вторник)  2019 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.      Конституционно дело № 11/2018 г. по искане на Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (обн. - ДВ, бр. 22 от 13.03.2018 г.) в частта: чл. 59, ал. 5 и ал. 6 се прилагат от 20 юни 2014 г.

 

Делото е за обсъждане по същество.

 

Докладчик: Надежда Джелепова

 

 

 

2.      Конституционно дело № 2/2018 г. по искане на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на  чл. 230 от Закона за съдебната власт (обн. - ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г.; посл. изм. и доп., бр. 77 от 18.09.2018 г.).

 

Делото е за разглеждане по същество.

 

          Докладчик: Георги Ангелов

 Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки