21 март 2019 г.


Конституционният съд ще проведе заседание на 28 март 2019 г. от 10.00 ч.

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 28 март (четвъртък) 2019 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.      Конституционно дело № 15/2018 г. по искането на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 22 от Закона за местните данъци и такси (обн. – ДВ, бр. 117 от 10.12.1997 г.; последно изм. и доп. бр. 98 от 27.11.2018 г.) и за установяване на противоконституционност и за произнасяне по съответствието с чл. 8 от Всеобщата декларация за правата на човека от 10.12.1948 г. и с чл. 6, § 1 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (Ратифицирана със закон, приет от НС на 31.07.1992 г., обн., ДВ бр. 80 от 02.10.1992 г., в сила от 07.09.1992 г.) на чл. 9, ал. 4, изречение второ и ал. 5, изречение второ от Закона за митниците (обн. – ДВ, бр. 15 от 6.02.1998 г.; последно изм. и доп. бр. 98 от 27.11.2018 г.).

 

Делото е за обсъждане.

 

Докладчик: Атанас Семов

 Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки