12 април 2019 г.


Конституционният съд ще проведе заседание на 19 април 2019 г. от 10.00 ч.

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 19 април (петък)  2019 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1.      Конституционно дело № 12/2018 г. по искане на президента на Република България и присъединените към него за съвместно разглеждане и решаване к. д. № 13/2018 г. по искане на 53-ма народни представители от 44-тото Народно събрание и к. д. № 14/2018 г. по искане на омбудсмана на Република България за обявяване на противоконституционност и  за произнасяне за съответствие с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна на разпоредбите на § 28 в частта „издадени при упражняване на конституционните си правомощия по ръководство и осъществяване на държавното управление; в случаите, предвидени в закон, както и“; § 29, т. 1; § 44; § 55; § 57; § 61; § 67; § 79, т. 4, б. „б“; § 109, т. 1, т. 2 и т. 3; § 111; § 113, т. 5, б. „б“;  § 114, т. 1 и 3; § 124, т. 2; § 125, т. 3, § 130; §133, т. 1 и т. 2; § 149, ал. 2, изр. 1 в частта „в закрито заседание“ от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г.) и чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Делото е за разглеждане по същество.

 

Докладчик: Павлина Панова

 Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки