14 юни 2019 г.


Конституционният съд ще проведе заседание на 18 юни 2019 г. от 10.00 ч.

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 18 юни (вторник) 2019 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.         Конституционно дело № 4/2019 г. по искане на 55 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 25з, ал. 2 от Закона за защита на личните данни (обн. – ДВ., бр. 1/04.01.2002 г., посл. изм. и доп. – ДВ бр. 17/26.02.2019 г.) и за съответствието на разпоредбата с Всеобщата декларация на ООН за правата на човека, Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, Международния пакт за гражданските и политическите права, Хартата на основните права на Европейския съюз и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

 

 

 

Делото е за обсъждане по допустимост.

 

                        Докладчик: съдия Мариана Карагьозова-Финкова                                                                   

 Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки