21 октомври 2019 г.


Конституционният съд ще проведе заседание на 24 октомври 2019 г. от 10.00 ч.

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 24 октомври (четвъртък)  2019 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.         Конституционно дело № 8/2019 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност и за произнасяне за съответствието с чл. 1, изр. второ от Протокол 1 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (ратифицирана със закон, обн., ДВ, бр. 80 от 2.10.1992 г.) и с чл. 17, пар. 2 от Всеобщата декларация за правата на човека от 10.12.1948 г. на чл. 39б, ал. 1, т. 1  в частта „или обект с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията“ от Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г., последно изм. и доп. бр. 44 от 4.06.2019 г.) и за установяване на противоконституционност на чл. 42а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г., последно изм. и доп. бр. 44 от 4.06.2019 г.).

 

                 

 

Делото е за обсъждане по същество.

 

Докладчик: съдия Надежда Джелепова

 Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки