7 ноември 2019 г.


Конституционният съд ще проведе заседание на 15 ноември 2019 г. от 10.00 ч.

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 15 ноември (петък) 2019 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

Конституционно дело № 4/2019 г. по искане на 55 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 25з, ал. 2 от Закона за защита на личните данни (създаден с § 26 от ЗИДЗЗЛД, обн. ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г.), както и за произнасяне по съответствието на същата законова разпоредба с Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, Всеобщата декларация на ООН за правата на човека и Международния пакт за граждански и политически права.        

 

 

Делото е за разглеждане по същество.

 

                        Докладчик: съдия Мариана Карагьозова-Финкова

 

 Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки