15 октомври 2020 г.


Конституционният съд ще проведе заседание на 20.10.2020 г. от 10.00 ч.

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 20.10.2020 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния допълнен дневен ред:

 

 

 

         1. Конституционно дело № 9/2020 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на § 5 - 8 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 22 от 2018 г., доп., ДВ, бр. 33 от 2019 г.), чл. 60а, ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 22 от 2015 г., доп. ДВ, бр. 33 от 2019 г.), § 1, т.7 от допълнителните разпоредби на Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 22 от 2015 г.), § 16 от Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 61 от 2015 г.), чл. 60б, ал. 1 - 3 от Закона за банковата несъстоятелност, (обн., ДВ, бр. 22 от 2018 г.) и § 1, т. 9 от Допълнителни разпоредби на Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 22 от 2018 г.).

 

Заседанието е по допустимост на делото.

 

Докладчик: съдия Красимир Влахов