22 март 2021 г.


Конституционният съд ще проведе заседание на 30.03.2021 г. от 10.00 ч.

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 30.03.2021 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния допълнен дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 15/2020 г. по искане на пленума на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 28, ал. 1, изречение първо относно думите „или на равна по степен” и изречение второ, и чл. 50, ал. 1 и ал. 2 относно думите “или на равна по степен длъжност в органите на съдебната власт” от Закона за съдебната власт (обн. ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 110 от 29.12.2020 г.).

 

 

 

Делото е за обсъждане.

 

Докладчик: съдия Константин Пенчев

 

 

 

 

 

2.  Конституционно дело № 2/2021 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 4, т. 15, чл. 101, ал. 4, изр. второ, чл. 103, ал. 8 и чл. 73, ал. 3, изр. второ от Закона за мерките срещу изпиране на пари.

 

 

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

 

Докладчик: съдия Таня Райковска

 

 

 Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки