6 октомври 2020 г.


Конституционният съд ще проведе заседание на 15.10.2020 г. от 10.00 ч.

 

 

 

 

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 15.10.2020 г. (четвъртък) от 10.00 ч. при следния допълнен дневен ред:

 

 

 

1. Конституционно дело № 10/2020 г. по искане на пленума на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 28, ал. 1 от Закона за съдебната власт (обн. – ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., посл. изм. и доп. – ДВ. бр. 11 от 7 февруари 2020 г.) в частта „или с една степен по-висока от заеманата преди избора длъжност в органите на съдебната власт“.

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

 

Докладчик: съдия Борис Велчев

 

 

 

2. Конституционно дело № 2/2020 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 208, ал. 1 в частта „а за имоти, предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 - петнадесет години“ и на чл. 215, ал. 6 от Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 02.01.2001 г., последно изм., ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г.).

 

Делото е за решаване по същество.

 

Докладчик: съдия Константин Пенчев

 

 

 

 

 

 

 

 
Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки