ДетайлиДело № 15/ 2018 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Атанас Семов
Подател на искането - Президент на Република България


Предмет на искането - Искане на Президента на Република България за установяване на противоконституционност на § 39, т. 6 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 98 от 2018 г.) относно измененията в чл. 22 от Закона за местните данъци и такси и § 50, т. 3, б. „а“ относно вторите изречения на създадените нови ал. 4 и 5 в чл. 9 от Закона за митниците.
Номер на решение -4Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки