ДетайлиДело № 16/ 2018 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Красимир Влахов
Подател на искането - Президент на Република България


Предмет на искането - Искане на Президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 96 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 13.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.), на чл. 7, ал. 2, т. 8; чл. 84а, ал. 1, т. 1; чл. 103, ал. 1, т. 4 от Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., последно изм. и доп. бр. 103 от 13.12.2018 г.) и на § 15 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.Определение за допустимост - 15.1.2019 г.
определение по допустимост

Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки