ДетайлиДело № 17/ 2018 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Георги Ангелов
Подател на искането - 66 народни представители


Предмет на искането - установяване на противоконституционност на § 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42 и § 43 в частта след израза „1 януари 2019 г.“ от преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. (обн. ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г.).

Становища на заинтересовани страни:
Български зъболекарски съюз
Български лекарски съюз
Български фармацевтичен съюз
Български червен кръст
Български червен кръст
Районна колегия на лекарите на Български лекарски съюз - Бургас
Министъра на финансите
Център за защита правата в здравеопазването
Изпълнителна агенция "Медицински одит"
Министерски съвет
Държавна агенция за закрила на детето
Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи
Изпълнитена агенция по трансплантация
Министъра на здравеопазването
Националната здравноосигурителна каса


Определение за допустимост - 22.1.2019 г.
определение по допустимост

Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки