ДетайлиДело № 2/ 2019 г.
Статус - ПРИСЪЕДИНЕНО


Докладчик - Красимир Влахов
Подател на искането - омбудсман на Република България


Предмет на искането - Искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 7, ал. 2, т. 8 от Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., последно изм. и доп. бр. 103 от 13.12.2018 г.) и на § 15 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 13.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.).


Определение за допустимост - 15.1.2019 г.
определение по допустимост и за присъединяване на к.д. № 2/2019 г. към к.д. № 16/2018 г. за съвместно разглеждане и решаване

Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки