ДетайлиДело № 8/ 2019 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Надежда Джелепова
Подател на искането - президента на Република България


Предмет на искането - установяване на противоконституционност и несъответствие с чл. 1, изр. 2 от Прокотол 1 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на § 3, т. 1 относно чл. 39, ал. 1, т. 1 в частта „или обект с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията“ от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Обн., ДВ, бр. 44 от 4.06.2019 г.) и установяване на противоконституционност на § 4 от същия закон.
Номер на решение -9

Особени мнения и становища към решение
Атанас Семов, Георги Ангелов
Константин ПенчевКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки