ДетайлиДело № 14/ 2019 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Анастас Анастасов
Подател на искането - Висш адвокатски съвет


Предмет на искането - установяване на противоконституционност на чл.102, ал.4 от Закона за данъка върху добавената стойност (Обн., ДВ, бр.63 от 4 Август 2006г., посл. изм. и доп. бр.33 от 19 Април 2019г.).

Становища на заинтересовани страни:
доц. д-р Атанас Симеонов
Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България
Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес
Институт на професионалните счетоводители в България
Национална агенция за приходите
министър на финансите
доц. д-р Любка Ценова
проф. д-р Ганета Минкова
Сдружение "ИФА Бранч - България”
Министерски съвет
Съюз за стопанска инициатива
Съюз на счетоводителите в България
Върховен административен съд
Номер на решение -8

Особени мнения и становища към решение
Атанас Семов, Красимир ВлаховКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки