ДетайлиДело № 3/ 2020 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Филип Димитров
Подател на искането - 54 народни представители


Предмет на искането - искане на 54 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Закона за социалните услуги (обн., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.07.2020 г.).

Становища на заинтересовани страни:
Агенция за хората с увреждания
министър на труда и социалната политика
Национално сдружение за закрила на българските деца и семейства
Дружество на психолозите в Република България
Агенция за социално подпомагане
Българска психиатрична асоциация
проф. д-р Йордан Христосков
Сдружение "Български червен кръст"
Сдружение "Национална мрежа за децата"
Фондация "Асоциация Анимус"
Фондация "Български център за нестопанско право"
Комисия за защита на личните данни
министър на финансите
Национален съвет за хората с увреждания
Българска асоциация по психотерапия
Държавна агенция за закрила на детето
Българска асоциация за европейско право
проф. д-р Дарина Зиновиева
министър на здравеопазването
Комисия за защита от дискриминацияКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки