ДетайлиДело № 15/ 2020 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Константин Пенчев
Подател на искането - Пленума на Върховния касационен съд


Предмет на искането - Искане на Пленума на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 28 и чл. 50 от Закона за съдебната власт (Обн. ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., посл. доп. ДВ, бр. 86 от 06.10.2020 г.) в частите, предвиждащи при изтичане или предсрочно прекратяване на мандата на изборен член на Висшия съдебен съвет, на главния инспектор и на инспекторите от инспектората към ВСС, същите да могат да бъдат назначени (възстановени) на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора им длъжност в органите на съдебната власт, както и в частите им, предвиждащи възстановяването им на равна по степен длъжност в органите на съдебната власт.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки