ДетайлиДело № 1/ 2021 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Филип Димитров
Подател на искането - Висшия адвокатски съвет


Предмет на искането - Искане за установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на Закона за задълженията и договорите, Обн., ДВ, бр. 102 от 01.12.2020 г., поради противоречие с разпоредбите на чл. 17, ал. 3 и ал. 5 и на чл. 4, ал. 1 от Конституцията.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки