ДетайлиДело № 16/ 2021 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Константин Пенчев
Подател на искането - Висш адвокатски съвет


Предмет на искането - Установяване на противоконституционност на разпоредбите на §1, ал. 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността, обнародван в ДВ, бр. 105 от 2006 г., посл. доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г. и на § 2 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за собствеността, обн. ДВ, бр. 7 от 2018 г., в сила от 31.12.2017 г.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки