16 January 2018


Конституционният съд на Република България, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1 от 15.01.2018 г. на председателя на Конституционния съд, обявява конкурс за две щатни бройки за длъжността: „Правен експерт“ в дирекция „Специализирана администрация“ към Конституционния съд на Република България

Обява
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
Протокол от проведения конкурс за длъжността „Правен експерт“ в КСContacts | Site map | Links