DetailsCase № 6/ 1992 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Mladen Danailov
Делото е образувано на 3/23/1992
Request Author - главния прокурор на Република България


Request Description - тълкуване на чл. 5, ал. 2, 3 и 4 от Конституцията и по въпроса, имат ли обратно действие новосъздадени престъпни състави в Наказателния кодекс
Decision number -7
Международните договори, ратифицирани и влезли в сила за Република България, но необнародвани в „Държавен вестник“, не са част от вътрешното право на страната, освен ако са приети и ратифицирани преди сега действащата Конституция и по съществуващия при ратификацията им ред обнародването им не е било задължително. Последните нямат предимство по смисъла на чл.5, ал.4 от Конституцията пред нормите на вътрешното законодателство. Такова предимство придобиват от момента на обнародването. Международните договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила, с които определени деяния/действия и бездействия/ са обявени за престъпления, без да са престъпни по вътрешното наказателно законодателство на Република България, са част от вътрешното право на страната само доколкото могат да поясняват смислово съдържанието на съществуващи в Наказателния кодекс престъпни състави или елементи от тях или ако създават задължения за промяна на законодателствотоContacts | Site map | Links