DetailsCase № 23/ 1995 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Aleksandar Arabadzhiev
Делото е образувано на 8/7/1995
Request Author - Президентът


Request Description - Тълкуване на разпоредбата на чл. 106 от Конституцията в частта й, в която на Министерския съвет е предоставено правомощието да организира стопанисването на държавното имущество.


Definition of eligibility - 8/8/1995
Обстоятелството, че разпоредбата на чл.106 от Конституцията вече е била предмет на тълкуване от Конституционния съд по к.д. № 11/93 г., не е пречка да се иска ново тълкуване на същата разпоредба за разкриване на смисловото й съдържание по повод на друг, различно поставен тълкувателен въпрос.


Decision number -14
Министерският съвет организира стопанисването на държавното имущество по чл.106 от Конституцията по начин, който е в съответствие с йерархията и компетентността на държавните органи и не накърнява техния престиж. При упражняването на това свое правомощие той не може да затруднява дейността на конституционно установени органи като президента, Народното събрание, съдебните органи и Конституционния съд. Министерският съвет не може да се разпорежда с държавни имоти, в които се помещават посочените държавни институции, като издава едностранни актове по целесъобразност освен с тяхното изрично съгласие.Contacts | Site map | Links