DetailsCase № 1/ 1994 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Nikolay Pavlov
Делото е образувано на 2/3/1994
Request Author - 51 народни представители от 36-ото Народно събрание


Request Description - Тълкуване на чл. 56 от Конституцията във връзка с правото на защита на българските магистрати


Definition of eligibility - 4/14/1994
Конституционният съд не е компетентен да разглежда твърдения за съществуваща непълнота в даден закон. Когато на искателите са дадени указания да посочат точно дали целият закон или отделни негови текстове са в противоречие с Конституцията или да посочат кои членове на ЗВСС не съответстват на общоприетите норми на международното право и международните договори, по които България е страна и недостатъците не бъдат отстранени, искането трябва да бъде отклонено и производството по него прекратено.

Opinions to the definition

Decision number -3
Съдиите, прокурорите и следователите се ползват от правото на защита. Актовете на Висшия съдебен съвет, които засягат техни права, като административни актове могат да бъдат обжалвани освен по реда на Закона за Висшия съдебен съвет и пред Върховния съд по реда на Закона за административното производство.

Opinions of justice
Любен КорнезовContacts | Site map | Links