DetailsCase № 6/ 1994 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Neno Nenovski
Делото е образувано на 5/13/1994
Request Author - Министерски съвет


Request Description - Тълкуване на чл. 84, т. 11 от Конституцията относно пребиваването на чужди войски на територията на страната или преминаването им през неяOpinions to the definition
Decision number -6
Понятието „чужди войски“ включва личния състав на всяка организирана военна единица или група от който и да е род и вид войска на чужда държава или международна организация заедно с бойната и техника и военното и имущество. Народното събрание има изключителната компетентност да разрешава пребиваването на чужди войски на територията на страната или преминаването им през нея, когато то има военен или военнополитически характер, а когато то няма такъв характер, разрешението дават други държавни органи, определени със закон. „Територията на страната“ е територията, върху която Република България упражнява своя суверенитет. „Пребиваването“ на чужди войски означава оставането им на територията на страната за определено време и при определени условия. „Преминаването“ на чужди войски означава транзитният им преход през територията на страната при определени условия и без оставане върху нея.

Opinions of justice
Нено НеновскиContacts | Site map | Links