DetailsCase № 2/ 2005 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Vasil Gotsev
Делото е образувано на 2/15/2005
Request Author - Главният прокурор на Република България


Request Description - По искане на главния прокурор на Република България. Тълкуване на разпоредбата на чл. 150, ал. 1 от Конституцията в смисъл, че само пленарните състави на Върховния касационен съд и Върховния административен съд имат право да сезират Конституционния съд по реда на цитирания текст; Установяване на противоконституционност на чл. 84, ал. 1, т. 2, изр. второ и чл. 95, т. 3, изр. второ от Закона за съдебната власт, създадени с § 19 и § 22 ЗИДЗСВ.
Decision number -3
Правомощие да сезира Конституционния съд по чл. 150, ал. 1 от Конституцията имат пленумите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, състоящи се от всички съдии и общите събрания на техните колегии.Contacts | Site map | Links