DetailsCase № 16/ 2018 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Krasimir Vlahov
Request Author - Президент на Република България


Request Description - Искане на Президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 96 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 13.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.), на чл. 7, ал. 2, т. 8; чл. 84а, ал. 1, т. 1; чл. 103, ал. 1, т. 4 от Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., последно изм. и доп. бр. 103 от 13.12.2018 г.) и на § 15 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Opinion of interested parties:
проф. д.ю.н. Васил Мръчков
Професионално обединение на държавните служители
проф. д-р Христина Балабанова
Национален синдикат Отбрана към КТ Подкрепа
Министрески съвет
Министър на образованието и науката
проф. д-р Пламен Киров
Национален синдикат полиция - МВР
проф. д-р Емил Мингов
Министър на финансите
Конфедерация на независимите синдикати в България
проф. д-р Ганета Минкова
Министър на труда и социалната политика
проф. д-р Йордан Христосков
доц. д-р Зорница Йорданова
Национален полицейски синдикат в България
Министър на здравеопазването
Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Синдикална федерация на служителите в МВР
Министър на регионалното развитие и благоустройството
Синдикат "Охрана"
Синдикат на служителите в МВР
Национален синдикат на административните служители
Национален синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец”
Комисия за защита от дискриминация
Конфедерация на обществени организации за социална защита на пенсионерите в България
Министър на културата


Definition of eligibility - 1/15/2019
определение по допустимост


Decision number -3Contacts | Site map | Links