DetailsCase № 1/ 2019 year
Status - ИСКАНЕТО ОТКЛОНЕНО


Judge - Anastas Anastasov
Request Author - омбудсмана на Република България


Request Description - Искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 8, ал. 1-6, чл. 9-15, чл. 17, ал. 1, т. 4, чл. 22, ал. 2, т. 12, чл. 30 и § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (обн., ДВ. бр. 62 от 27 юли 2018 г., в сила от 28.01.2019 г.).Contacts | Site map | Links