Електронни справки

Актуални новини

Състав

Конституционният съд се състои от 12 съдии. Една трета от тях се избират от Народното събрание, една трета се назначават от президента и една трета се избират от общо събрание на съдиите на Върховния касационен и Върховния административен съд. Така определените съдии избират помежду си председател на съда с тригодишен мандат. Той може да бъде преизбиран. За членове на Конституционния съд се избират, респ. назначават български граждани, които нямат друго гражданство и отговарят на условията по чл. 147, ал. З от Конституцията - да са юристи с високи професионални и нравствени качества, с най-малко петнадесетгодишен юридически стаж. Мандатът им не е ограничен с възрастова граница и e 9-годишен. Те не могат да бъдат избирани повторно. Съставът на съда се обновява през три години от всяка квота. През първия мандат, след изтичане на третата и след това на шестата година съставът се обновява чрез жребий. При всяко обновяване съда напускат 4 съдии и постъпват също толкова новоизбрани и новоназначени.
Предсрочно прекратяване на мандата настъпва при: подаване на оставка пред съда, влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление, фактическа невъзможност за изпълняване на задълженията повече от 1 година, несъвместимост с длъжности и дейности, посочени в чл. 147, ал. 5 от Конституцията, и смърт. Разпоредбата за несъвместимост с други длъжности и дейности е стриктна - положението на член на съда е несъвместимо с представителен мандат, със заемане на държавна или обществена длъжност, с членство в политическа партия или синдикат и с упражняване на свободна, търговска или друга платена професионална дейност.
Членовете на Конституционния съд встъпват в длъжност от момента на полагане на клетва в присъствие на председателя на Народното събрание, на президента и на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд.
Съдиите от Конституционния съд се ползват с имунитета на народните представители и имат статут на председателя на Народното събрание.

Срещу тях не може да бъде възбудено наказателно преследване преди да е снет имунитетът им, което може да стане само при наличието на достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, представени пред съда от главния прокурор.

III мандат, III състав (2015)

 

 

БОРИС ВЛАДИМИРОВ ВЕЛЧЕВ - председател


за контакти:

тел.: (02) 940 23 23

 


Роден на 26 април 1962 г. в гр. София. Завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” с отличен успех.
От 1988 г. е хоноруван, а от 1990 г. – редовен асистент по наказателно право в Софийския университет. Преминал през всички етапи на академичното развитие, от 2002 г. е доцент, а от 2012 г. – професор по наказателно право. Доктор по право от 1997 г. От 2015 г. е доктор на юридическите науки.
Преподава наказателно право и международно наказателно право в СУ „Св. Климент Охридски” и във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, където до 2012 г. е и ръководител на катедрата по наказателноправни науки.
Има множество публикации по проблеми на наказателното и международното наказателно право.
Бил е член на Съвета по законодателството при НС, член и председател на Правния съвет на президента на Република България.
През 2006 г. е избран за главен прокурор на Република България. Бил е член на Висшия съдебен съвет и на УС на Националния институт за правосъдие.
Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (2012).

 

ЦАНКА ТОДОРОВА ЦАНКОВА - съдия

 

за контакти:
тел.: (02) 940 23 25

 

 

Родена на 18 ноември 1940 г. в София.
Завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, специалност „Държавни и правни науки” (1963). Практикуващ юрист - съдия и юрисконсулт до 1975 г.
Редовен асистент по гражданскоправни науки в Юридическия факултет на СУ (1975); главен асистент (1978); доцент по гражданско и семейно право (1987); професор (1995). Доктор по право (1975); доктор на юридическите науки (2001).
Преподавателска дейност по всички цивилистични дисциплини. Професор в Софийския университет, в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и в Нов български университет.
Специализации в университетите във Варшава, Петербург и Нанси.
Автор на над 130 научни публикации. Ръководител на международната програма „Студенти на стаж в парламента” през мандата на 38-то и 39-то Народното събрание (2000-2004).
Член на Общото събрание (1985-2007) и член на Контролния съвет на Софийския университет (1999-2005).
Член на Факултетния съвет на ЮФ (1987-2007). Заместник-декан на Юридическия факултет на Софийския университет два мантата (1987-1992). Ръководител на катедрата по гражданскоправни науки в ЮФ на Пловдивския университет (1991-1995).
Член на Управителния съвет и замаместник-председател на Националния фонд /Съвет/ за научни изследвания (1992-2004). Член на специализирания съвет по правни науки при ВАК (от 1991), негов председател (1998-2003). Два мандата научен секретар на Висшата атестационна комисия при Министерския съвет (2003-2009).
Арбитър в Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата.
Ръководител на направление „Гражданскоправни отрасли” на Консултативния съвет по законодателството на 39-то и 40-то Народно събрание.
Член-кореспондент на Българската академия на науките ( 2008).
Избрана за съдия в Конституционния съд от 41-то Народно събрание (2009).

 

 

СТЕФКА САВОВА СТОЕВА - съдия

 

за контакти:
тел.: (02) 940 23 28

 

 

Родена на 14 февруари 1953 г. в В. Търново.
Завършила Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски” (1975).
Следдипломна специализация по Граждански процес (1984-1987).
Стажант адвокат (1976-1977).
Младши съдия в Софийския градски съд (1978-1980).
Районен съдия и председател на Районния съд гр. Костинброд (1981-1986).
Съдия в Софийския окръжен съд (1986-1993).
Съдия във Върховния съд (1993-1996).
Съдия във Върховния административен съд (1996-1998).
Председател на четвърто отделение на Върховния административен съд (1998-2004).
Заместник-председател на Върховния административен съд (2004-2009).
Член на Съвета по законодателство към 40-то Народно събрание (2008-2009).
Избрана за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2009).

 

РУМЕН ХРИСТОВ НЕНКОВ - съдия

 

за контакти:
тел.: (02) 940 23 26

 

 

Роден на 5 август 1953 г. в София.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски” (1978).
Младши съдия в Софийския районен съд (1980-1983), съдия-изпълнител към Софийския районен съд (1983-1984), съдия в Софийския районен съд (1984-1990), главен секретар на Министерството на правосъдието (1990- 1991), съдия в Софийския градски съд (1991-1992), съдия във Върховния съд (1992-1996), съдия във Върховния касационен съд (1996-2009).
Председател на районен съд (1988-1990), заместник-председател на Софийския градски съд (1991-1992), председател на наказателно отделение на Върховния касационен съд (1997-2002) и заместник-председател на Върховния касационен съд (2002-2009).
Специализации и курсове по наказателно право, права на човека и устройство на съдебната власт във Великобритания, Австрия, САЩ, Германия и др.
Член на Висшия съдебен съвет (1997-1998; 2003-2007). Член на съюза на учените с публикации в областта на наказателното право и правата на човека. Член на Централната избирателна комисия – заместник-председател (1997), председател (2001).
Избран за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2009).

 

КЕТИ МЕТОДИЕВА МАРКОВА - съдия

 

за контакти:
тел.: (02) 940 23 38

 

 

Родена на 21 септември 1963 г. в гр. Монтана.
Завършила е Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски” (1986).
Стажант-съдия в Софийски градски съд (1986-1987). Младши съдия в Софийски градски съд (1987-1989). Районен съдия, заместник-председател и председател на Втори районен съд – София (1989-1993). Съдия в Софийски градски съд (1993-1998). Съдия в Софийски апелативен съд (1998-2005). Съдия във Върховния касационен съд, наказателна колегия, трето наказателно отделение (2005-2012).
Специализации в Белгия и Холандия.
Преподавател по наказателно право и процес в Националния институт на правосъдието.
Член на Съюза на юристите в България.
Назначена за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (2012).

 

ГЕОРГИ БОГОМИЛОВ АНГЕЛОВ - съдия

 

за контакти:
тел.: (02) 940 23 22

 

 

Роден на 18 февруари 1959 г. в гр. София.
Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1982).
Стажант-съдия в Софийския градски съд (1982 – 1983). Младши съдия във Врачанския окръжен съд (1984) и районен съдия в Белослатинския районен съд (1985 – 1986).
Районен съдия (1986 – 1989) и председател (1989 – 1991)в Свогенския районен съд .
Главен експерт в Министерството на правосъдието (1991).
Съдия (1991 – 1995) и заместник- председател (1995 – 1998) в Софийския окръжен съд.
Съдия в Софийския апелативен съд ( 1998 – 1999).
Съдия във Върховния административен съд (1999 – 2012).
Хоноруван асистент по вещно право в Софийския университет (1994 – 1995) и в Нов български университет (2001). Лектор по граждански и административен процес и по благоустройствено право в Правна инициатива за обучение и развитие (1994 – 1999) и в Националния институт на правосъдието (1999 – 2012).
Участвал в изработването на Административнопроцесуалния кодекс. Автор на част от “Административнопроцесуален кодекс. Коментар”, на статии по граждански и по административен процес.

Избран за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2012).

 

 

АНАСТАС ВАСИЛЕВ АНАСТАСОВ - съдия

 

за контакти:
тел.: (02) 940 23 31

 

 

Роден на 10 октомври 1965 г. в гр. Ямбол.
Завършил ВИ на МВР (1990). Младши прокурор и прокурор в Районна прокуратура – Ямбол (1991 – 1996), съдия в Районен съд – Ямбол (1996-2009).
Председател на Районен съд – Ямбол (2000-2009).
Народен представител в XLI Народно събрание, председател на Постоянната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред (2009-2012), Заместник-председател на XLI Народно събрание (2010-2012).
Курсове по европейско право, наказателно право и права на човека.
Избран за съдия в Конституционния съд от XLI Народно събрание (2012).

 

ГРОЗДАН НИКОЛОВ ИЛИЕВ- съдия

 

за контакти:
тел.: (02) 940 23 11

 

 

Роден на 1 септември 1948 г. в Елин Пелин, Софийска област.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1972).
Районен прокурор в районна прокуратура гр. Елин Пелин (от м. февруари 1974 г. до м. май 1979 г.).
Окръжен прокурор в Софийска окръжна прокуратура (от м. юни 1979 г. до м. май 1983 г.).
Съдия в Софийски военен съд (от м. май 1983 г. до м. май 1989 г.).
Съдия във Военната колегия на Върховния съд (от м. май 1989 г. до м. януари 1997 г.).
Съдия във Върховния касационен съд от м. януари 1997 г. до м. април 2009 г. и от 29 април 2009 г. до 28 февруари 2013 г. Зам. на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) на Република България и председател на наказателната колегия на ВКС.
Има публикации по наказателно, материално и процесуално право в периодични издания.Избран за съдия в Конституционния съд от квотата на Народното събрание, с решение от 22 февруари 2013 г. на XLI Народно събрание.

 

МАРИАНА ТОДОРОВА КАРАГЬОЗОВА-ФИНКОВА - съдия

за контакти:
тел.: (02) 940 23 35
Родена на 21 септември 1949г. в Бургас.
Завършила e Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, специалност „Държавноправни науки” и „Правораздаване” (1971). Стажант адвокат (1972-1973).
След защита на докторска дисертация, редовен асистент, старши асистент, главен асистент по конституционноправни науки в Юридическия факултет на СУ (1979-1996); от 1996г.- доц. по Конституционно право; от 2009г. – професор по Конституционно право.
Лекционни курсове по : Конституционно право на Република България в Юридически факултет  на Софийски университет „Св. Кл. Охридски” -  специалност „Право ” и специалност „Международни отношения” , във Философски факултет - специалност „Публична администрация” , в НБУ- департамент „Национална и международна сигурност” и програма „Право”; Конституционно правосъдие – в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски”  – специалност „Право” , Философски факултет - специалност „Европеистика”, в БСУ – специалност „Право”; Европейски конституционализъм – специалност „Европеистика” – Философски факултет; Институции и процес на взимане на решения в Европейския съюз - Философски факултет - специалност „Публична администрация”.
Специализации в университетите  в Прага, Москва, Лайден, Маастрихт, Филаделфия, Флоренция, Фрибург.
Автор на монографии, студии, статии в материята на конституционно правосъдие и публичноправни аспекти на Европейския съюз. Ръководител на катедрата по конституционноправни науки в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски” (2003-2013).
Член на Факултетния съвет на ЮФ 2005- 2014 г. и на Общото събрание на Софийски университет за този период.
Член на специализирания съвет по правни науки при ВАК ( 2005-2012).
Назначена за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката 2015г.


 

КОНСТАНТИН ЛЮБЕНОВ ПЕНЧЕВ- съдия

за контакти:
тел.: (02) 940 23 29
Роден на 21 март 1952 г в София
Завършил Юридически факултет на СУ “Св. Климент Охридски” (1976).
Следдипломна специализация по защита на конкуренцията във Франция (1991).
Стажант- съдия в Софийския окръжен съд (1977 - 1978).
Младши съдия в Софийския градски съд (1979 - 1981).
Председател на Свогенския районен съд (1981 - 1984).
Специалист в отдел “Договорен и правен” при Министерството на външните работи  (1984 - 1986).
Съдия в Софийския окръжен съд (1986 - 1989).
Зам.-председател на Софийския окръжен съд (1989 - 1994).
Адвокат към Софийската адвокатска колегия (1994 - 2004).
Народен представител в 39-отo Народно събрание (2000 - 2004).

Председател на Върховния административен съд (2004 - 2010).

Омбудсман на Република България (2010 - 2015). 
Избран за съдия в Конституционния съд от 43-то Народно събрание (2015).


 

ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ - съдия  

 

за контакти:

тел.: (02) 940 23 37


 

Роден на 31 март 1955 г. в София.

Завършил е право в СУ "Климент Охридски" (1977).

Специализирал е в Уудроу Уилсон Център (2003).

Доктор по политическите науки на НБУ (2010).

Адвокат в продължение на 20 години (с прекъсвани между 1979 и 2015)

Учредител и секретар на Български адвокатски съюз (1989 - 1990).

Преподавател в Американски Университет Благоевград (2002 - 2008), Университет на Торонто, Канада (2007), Университет Кристофър Нюпорт, Вирджиния, САЩ (2008-2009), НБУ София (2015).

Депутат в 36-то и 37-то НС и зам. Председател на 40-то НС.

Посланик на България в ООН (1997 - 1998) и САЩ (1998 - 2002) и на Европейския съюз в Грузия (2010 - 2014)

Премиер на България (1991 -1992).

Доктор хонорис кауза на „Университета на Грузия“, Тбилиси (2014).

Автор на  политически и политико-правни студии и исторически романи.

Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (2015).    


 

ТАНЯ ИВАНОВА РАЙКОВСКА – съдия

за контакти:
тел.: (02) 940 23 34
Родена на 15 декември 1956 г. в град Велико Търново.

Завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” (1978).
Стажант съдия в Окръжния съд на В. Търново (май 1979 – май 1980).
Юрисконсулт в гр. В. Търново (юли 1980 до юни 1981).
Младши съдия в Окръжния съд на  В. Търново (юни 1981 до декември 1985); съдия в Софийския районен съд (януари 1987 до февруари 1993); съдия в Софийския градски съд (февруари 1993 г. до ноември 1998); съдия – ръководител фирмено отделение в Софийския градски съд (ноември 1998 – юни 2001).
Съдия Върховен касационен съд (ВКС) (юни 2001 до юни 2005).
Съдия ВКС – Председател І т. о. (юни 2005 до март 2012); и. ф. зам. председател и ръководител на търговска колегия при ВКС (март 2012 до май 2012); зам. председател и ръководител на търговска колегия при ВКС (май 2012 до ноември 2014); и. ф. Председател на ВКС (ноември 2014 до февруари 2015); зам. председател и ръководител на търговска колегия при ВКС (февруари 2015 до ноември 2015).
Специализации по конкурентно право на ЕС;  по правата на човека и право на ЕС.
Участие в множество проекти: „Цялостен преглед на системите на административното и търговското правосъдие в България”; „Сближаване на българското дружествено право с достиженията на ЕС”; „Модернизация на търговския регистър в България”;„Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност” и др.
Участия в работните конференции на „Форума на европейските върховни търговски съдии”,  в международната конференция на Председателите на върховни съдилища от Централна и Източна Европа /въпроси на независимостта на съдебната власт и осигуряването на върховенството на закона/; в различни работни групи по изготвяне на законопроекти, свързани с търговското право.
Преподавател в НИП по търговска несъстоятелност, дългогодишен хоноруван асистент в „СУ „Св. Климент Охридски” по граждански процес и търговско право.
Съавтор на сборник съдебна практика по несъстоятелност.
Член на Съюза на юристите в България.
Избрана за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2015).

 

Председатели на КС

Асен Манов 3 октомври 1991 - 18 октомври 1994 Първи мандат
Асен Манов 18 октомври 1994 - 14 октомври 1997 Втори мандат
Живко Сталев 14 октомври 1997 - 19 октомври 2000 Първи мандат
Христо Данов 19 октомври 2000 - 17 февруари 2003 Първи мандат
Неделчо Беронов 17 февруари 2003 - 28 февруари 2003 Заместващ председател
Румен Янков 28 февруари 2003 - 28 октомври 2003 Председател
Неделчо Беронов 28 октомври 2003 - 3 октомври 2006 Първи мандат
Васил Гоцев 3 октомври 2006 - 8 ноември 2006 Заместващ председател
Румен Янков 8 ноември 2006 - 9 октомври 2009 Първи мандат
Димитър Токушев 9 октомври 2009 - 16 ноември 2009 Заместващ председател
Евгени Танчев 16 ноември 2009 - 15 ноември 2012 Първи мандат
Цанка Цанкова 16 ноември 2012 - 03 март 2013 Заместващ председател
Димитър Токушев 4 март 2013 - 11 ноември 2015 Първи мандат
Борис Велчев    16 ноември 2015 -
Първи мандат