Електронни справки

Актуални новини

ЕВГЕНИ ПЕТРОВ ТАНЧЕВ - председател
Роден на 21 август 1952 г. в София.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски” с отличен успех (1975).
Стажант в Софийския градски съд (1976-1977), преподавател в Софийския университет: асистент (1977-1985), доцент (1985-1990), а от 1990 г. - професор по конституционно и сравнително право и ръководител на катедра (от 2000). Декан на юридическия факултет (1988-1991). Визитинг професор в университета на Вирджиния и Католическия университет във Вашингтон (1991-1993). Жан Моне професор в Магистърския факултет на Нов български университет. Защитил докторска дисертация на тема “Президентската власт в САЩ” (1979). Има над сто публикации в българския, европейския и американския научен печат, от които 7 книги, като последната е “Въведение в Конституционното право”(2003). Специализации в САЩ, Италия, Белгия, Англия, Швейцария и Франция. Член на редица научни асоциации у нас и в чужбина, на международната комисия на юристите на редколегиите на сп. Съвременно право и European Public Law.
Юридически експерт към националната кръгла маса (1990), конституционната комисия на Великото Народно събрание (1991), на OSCE, IFES, CEELI на ABA. Консултирал създателите на конституциите в Таджикистан, Латвия, Албания и други страни (1990 – 1999).
Бил е член на Съвета по законодателство към XXXVII ОНС. Председател на Правния съвет на президента на Републиката (2001-2003).
Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (2003).
Избран за председател на Конституционния съд (2009).


ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ДРУМЕВА - съдия
Родена на 21 февруари 1947 г. в Плевен.
Завършила Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски” (1969).
Младши съдия в Софийския градски съд (1971-1972); аспирант по сравнително конституционно право в Юридическия факултет (1973-1977) и доктор по право, научен сътрудник по национално и сравнително конституционно право в Института за правни науки при БАН (1980-1995); доцент по конституционно право в Юридическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, а от 1995 и досега - редовен професор по конституционно право, ръководител Катедра “Публично правни науки”. От 1990 до 2003 вкл. директор на Дирекция “Правна и законодателна дейност” в Народното събрание. Специализация и лекторат в Макс-Планк Институт – Германия, специализации в Испания, Португалия, САЩ, Великобритания и др. Автор на юридически монографии и учебници в областта на конституционното право и правата на човека, много статии в страната и в чужбина. Член на Централната избирателна комисия (1990). Експерт в национални и международни програми и комисии. Председател на експертния съвет към Временната комисия за изменение на Конституцията в ХХХІХ НС (2003). Български представител в Европейския Комитет за предотвратяване на изтезанията – Съвет на Европа, (1997-2005, втори мандат).
Избрана за съдия в Конституционния съд от Народното събрание (2003).


ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВ СЛАВОВ - съдия

Роден на 18 април 1947 г. в София.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски” (1974).
Стажант съдия в Софийския градски съд (1975-1976), юрисконсулт и старши юрисконсулт в Министерството на металургията и минералните ресурси (1976-1983), главен юрисконсулт на Корпорация “Цветна металургия” и на Министерството на металургията и арбитър във вътрешностопанския и ведомствения арбитражи (1983-1987), арбитър във Върховния държавен арбитраж (1987-1991), прокурор и заместник-главен прокурор в Главна прокуратура (1991-1996), председател на Върховния административен съд (1996-2003).
Специализации в САЩ – ценни книжа и съдебен контрол, данъчно и административно правосъдие, съдебна администрация и съдебни технологии и в Холандия – Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи.
Председател на Съюза на юристите в България, член на Управителния съвет на Сдружение “Правна инициатива за обучение и развитие” (Варна).
Избран за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2003).


ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ ТОКУШЕВ - съдия

Роден на 9 декември 1946 г. в Силистра.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1970). Районен прокурор в Пирдоп, Софийска област (1972-1976).
Асистент (1976), доцент (1990) и професор (2004) по история на българската държава и право в Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски”. Защитил докторска дисертация (1982).
Лектор в: Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски”, Историко-правния факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” (от 1992) и в Академията на Министерството на вътрешните работи (от 1996), Бургаския свободен университет (1991-2000), Юридическия факултет на Техническия университет „Ангел Кънчев” – Русе (1992-1996) и Нов български университет – София (1995-2002).
Автор на монографии, учебници, учебни помагала, студии и статии в областта на историята на българското право.
Заместник-декан (1991-1993, 1999-2003) и декан на Юридическия факултет (2003-2006) на Софийския университет.
Член на Комисията по предоставяне на убежище при Администрацията на президента на Републиката (2003) и член на Висшия съдебен съвет, където е председател на комисия „Правна политика” (2003).
Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (2006).


БЛАГОВЕСТ АНАСТАСОВ ПУНЕВ - съдия

Роден през 1948 в Пещера, Пазарджишка област.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1971).
Районен съдия при Районен съд - Кърджали (1975-1978).
Районен съдия при Районен съд - Пазарджик (1979-1986).
Заместник-председател на Окръжен съд - Пазарджик (1986-1990).
През 1990 назначен за съдия във Върховния съд.
Член-съдия и председател на отделение на Гражданската колегия (1990-1996).
Заместник-председател на Върховния касационен съд (1996-2006).
Член на Висшия съдебен съвет (1998-2003).
Арбитър по вътрешни и международни арбитражни дела при Арбитражния съд на Българската търговско-промишлена палата (1991-2006).
Автор на публикации по въпроси на гражданско материално и процесуално право в периодичните правни издания.
Избран за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2006).


ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ КИРОВ - съдия
Роден на 5 декември 1960 г. в Плевен.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски” (1985).
Стажант-съдия в Софийски градски съд (1985-1986).
Преподавател в Софийския университет: асистент (1986-2004); доцент по конституционно право на Република България (2004); доцент по конституционно право на Република България във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” и Академията на МВР. Секретар по юридическите въпроси на президента на Републиката (2002-2006). Председател на Правния съвет на президента на Републиката (2006).
Член на централните избирателни комисии за избиране на народни представители, президент и органи на местно самоуправление (1995-2006). Защитил докторска дисертация на тема “Избирателна система и политическо представителство”.
Има над 20 публикации в българския и европейския научен печат, като последната е монографията “Президентът в българския конституционен модел”.
Избран за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (2006).


КРАСЕН СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ - съдия

Роден на 4 юли 1954 г. в София.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски” (1978).
Стажант-съдия в Софийския градски съд (1979).
Избран за научен сътрудник в Института за правни науки при Българската академия на науките (1980); старши научен сътрудник по гражданско и семейно право (1990); гост-професор в American University, Washington, D.C.(1993); доцент в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” (1994); доктор по право (1985) с дисертация на тема „Реалното изпълнение на договорните задължения според българското гражданско право”; доктор на юридическите науки (2006) с дисертация на тема „Преговори за сключване на договор и преддоговорна отговорност”.
Специализации в Москва, Лондон, Флоренция. Автор на 5 монографии, една от които е издадена от Kluwer Law International, както и на повече от 50 студии и статии в областта на облигационното право, гражданското право, търговското право, сравнителното право и история на правото.
Главен редактор на сп. Правна мисъл (1999). И.д. директор на Института за правни науки при Българската академия на науките (2006). Член на Управителния съвет на Българската академия на науките (1996-2006). Секретар на Научната комисия по правни науки към Висшата атестационна комисия (2004-2006). Юридически експерт в конституционната комисия на Великото народно събрание (1991), член на Съвета по законодателството към ХХХVІІ Народно събрание, ХХХІХ Народно събрание и ХL Народно събрание.
Назначен за съдия в Конституционния съд от Народното събрание (2006).


ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТКАНОВ - съдия

Роден на 1 ноември 1947 г. в гр. Смолян.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” през 1971 г.
Районен прокурор в гр. Девин, обл. Смолян.
Асистент в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” (1974); старши асистент (1978); главен асистент (1982); доцент (1989); професор (1996). Свободна аспирантура в ЮФ на СУ и кандидат на юридическите науки (1983). Специализация в Московския държавен университет и Лодския университет, Полша.
Декан на Юридическия факултет на СУ (1991 – 1995). Завеждащ катедра (1993 – 1995; 2000 – 2001). Заместник-ректор на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” (1995 – 1997). Председател на Общото събрание на СУ (1999 – 2002).
Председател на Съюза на юристите в България (1994 – 1998). Член на изпълнителното бюро на Международната асоциация на юристите демократи (1996 – 2000).
Народен представител в XXXIX и XL Народно събрание.
Министър на вътрешните работи (2001 – 2005). Министър на правосъдието (2005 – 2007).
Главен редактор на сп. „Съвременно право”. Четени курсове по финансово право и данъчно право в: Софийския университет, Великотърновския университет, Академията на МВР. Автор на книги, студии, статии.
Избран за съдия в Конституционния съд от ХL Народно събрание (2008).


ЦАНКА ТОДОРОВА ЦАНКОВА - съдия

Родена на 18 ноември 1940 г. в София.
Завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, специалност „Държавни и правни науки” (1963). Практикуващ юрист - съдия и юрисконсулт до 1975 г.
Редовен асистент по гражданскоправни науки в Юридическия факултет на СУ (1975); главен асистент (1978); доцент по гражданско и семейно право (1987); професор (1995). Доктор по право (1975); доктор на юридическите науки (2001).
Преподавателска дейност по всички цивилистични дисциплини. Професор в Софийския университет, в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и в Нов български университет.
Специализации в университетите във Варшава, Петербург и Нанси.
Автор на над 130 научни публикации. Ръководител на международната програма „Студенти на стаж в парламента” през мандата на 38-то и 39-то Народното събрание (2000-2004).
Член на Общото събрание (1985-2007) и член на Контролния съвет на Софийския университет (1999-2005).
Член на Факултетния съвет на ЮФ (1987-2007). Заместник-декан на Юридическия факултет на Софийския университет два мантата (1987-1992). Ръководител на катедрата по гражданскоправни науки в ЮФ на Пловдивския университет (1991-1995).
Член на Управителния съвет и замаместник-председател на Националния фонд /Съвет/ за научни изследвания (1992-2004). Член на специализирания съвет по правни науки при ВАК (от 1991), негов председател (1998-2003). Два мандата научен секретар на Висшата атестационна комисия при Министерския съвет (2003-2009).
Арбитър в Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата.
Ръководител на направление „Гражданскоправни отрасли” на Консултативния съвет по законодателството на 39-то и 40-то Народно събрание.
Член-кореспондент на Българската академия на науките ( 2008).
Избрана за съдия в Конституционния съд от 41-то Народно събрание (2009).


ВАНЮШКА ВИЧЕВА АНГУШЕВА - съдия
20.11.1939 г. - 19.04.2012 г.
Завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” (1963).
Стажант съдия в Софийски градски съд (1964).
Юрисконсулт (1965-1970). Участва като арбитър към Арбитража на Министерство на леката промишленост.
Аспирант в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” (1970). От 1972 г. – асистент в същия факултет. Защитава докторска дисертация (1980), доцент по трудово и осигурително право (1990).
Специализации: Франция – Париж (1974-1975), Полша – Краков, Ягелонски университет (1978-1980), Белгия – Брюксел, Свободен университет (1980) и др. Стипендиант по програмата на НАТО „Демократични институции (1992).
Председател на Комисията за трудови спорове в СУ „Св. Климент Охридски” (1986 до закриването й).
Декан на новосъздадения Юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий (1991).
Член на Съюза на юристите в България, на Българската асоциация на жените от юридическата кариера и неин заместник-председател (1986-1989), на Бюрото на Международната федерация на жените от юридическата кариера (1987-1990).
Арбитър към Националния институт за помирение и арбитраж.
Научен секретар на Специализирания научен съвет по правни науки към ВАК (1987-1990 и от 1998).
Дългогодишен преподавател по трудово и осигурително право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Нов български университет.
Назначена за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (2009).


СТЕФКА САВОВА СТОЕВА - съдия
Родена на 14 февруари 1953 г. в В. Търново.
Завършила Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски” (1975).
Следдипломна специализация по Граждански процес (1984-1987).
Стажант адвокат (1976-1977).
Младши съдия в Софийския градски съд (1978-1980).
Районен съдия и председател на Районния съд гр. Костинброд (1981-1986).
Съдия в Софийския окръжен съд (1986-1993).
Съдия във Върховния съд (1993-1996).
Съдия във Върховния административен съд (1996-1998).
Председател на четвърто отделение на Върховния административен съд (1998-2004).
Заместник-председател на Върховния административен съд (2004-2009).
Член на Съвета по законодателство към 40-то Народно събрание (2008-2009).
Избрана за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2009).


РУМЕН ХРИСТОВ НЕНКОВ - съдия
Роден на 5 август 1953 г. в София.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски” (1978).
Младши съдия в Софийския районен съд (1980-1983), съдия-изпълнител към Софийския районен съд (1983-1984), съдия в Софийския районен съд (1984-1990), главен секретар на Министерството на правосъдието (1990- 1991), съдия в Софийския градски съд (1991-1992), съдия във Върховния съд (1992-1996), съдия във Върховния касационен съд (1996-2009).
Председател на районен съд (1988-1990), заместник-председател на Софийския градски съд (1991-1992), председател на наказателно отделение на Върховния касационен съд (1997-2002) и заместник-председател на Върховния касационен съд (2002-2009).
Специализации и курсове по наказателно право, права на човека и устройство на съдебната власт във Великобритания, Австрия, САЩ, Германия и др.
Член на Висшия съдебен съвет (1997-1998; 2003-2007). Член на съюза на учените с публикации в областта на наказателното право и правата на човека. Член на Централната избирателна комисия – заместник-председател (1997), председател (2001).
Избран за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2009). Забележка:
Квота на:  ВНС - Велико Народно събрание
НС - Народно събрание
През - Президент на Републиката
ВС - Върховен съд
ВКС - ВАС - Общо събрание на Върховния касационен съд и Върховния административен съд  


ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ ТОКУШЕВ - председател

Роден на 9 декември 1946 г. в Силистра.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1970). Районен прокурор в Пирдоп, Софийска област (1972-1976).
Асистент (1976), доцент (1990) и професор (2004) по история на българската държава и право в Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски”. Защитил докторска дисертация (1982).
Лектор в: Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски”, Историко-правния факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” (от 1992) и в Академията на Министерството на вътрешните работи (от 1996), Бургаския свободен университет (1991-2000), Юридическия факултет на Техническия университет „Ангел Кънчев” – Русе (1992-1996) и Нов български университет – София (1995-2002).
Автор на монографии, учебници, учебни помагала, студии и статии в областта на историята на българското право.
Заместник-декан (1991-1993, 1999-2003) и декан на Юридическия факултет (2003-2006) на Софийския университет.
Член на Комисията по предоставяне на убежище при Администрацията на президента на Републиката (2003) и член на Висшия съдебен съвет, където е председател на комисия „Правна политика” (2003).
Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (2006).


БЛАГОВЕСТ АНАСТАСОВ ПУНЕВ - съдия
Роден през 1948 в Пещера, Пазарджишка област.

Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1971).

Районен съдия при Районен съд - Кърджали (1975-1978).

Районен съдия при Районен съд - Пазарджик (1979-1986).

Заместник-председател на Окръжен съд - Пазарджик (1986-1990).

През 1990 назначен за съдия във Върховния съд.

Член-съдия и председател на отделение на Гражданската колегия (1990-1996).

Заместник-председател на Върховния касационен съд (1996-2006).

Член на Висшия съдебен съвет (1998-2003).

Арбитър по вътрешни и международни арбитражни дела при Арбитражния съд на Българската търговско-промишлена палата (1991-2006).

Автор на публикации по въпроси на гражданско материално и процесуално право в периодичните правни издания.
Избран за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2006).ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ КИРОВ - съдия

Роден на 5 декември 1960 г. в Плевен.

Завършил Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски” (1985).

Стажант-съдия в Софийски градски съд (1985-1986).

Преподавател в Софийския университет: асистент (1986-2004); доцент по конституционно право на Република България (2004); доцент по конституционно право на Република България във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” и Академията на МВР. Секретар по юридическите въпроси на президента на Републиката (2002-2006). Председател на Правния съвет на президента на Републиката (2006). Професор по конституционно право от 2015 г.
Член на централните избирателни комисии за избиране на народни представители, президент и органи на местно самоуправление (1995-2006). Защитил докторска дисертация на тема “Избирателна система и политическо представителство”.
Има над 20 публикации в българския и европейския научен печат, като последната е монографията “Президентът в българския конституционен модел”.
Избран за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (2006).


КРАСЕН СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ - съдия

Роден на 4 юли 1954 г. в София.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски” (1978).

Стажант-съдия в Софийския градски съд (1979).

Избран за научен сътрудник в Института за правни науки при Българската академия на науките (1980); старши научен сътрудник по гражданско и семейно право (1990); гост-професор в American University, Washington, D.C.(1993); доцент в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” (1994); доктор по право (1985) с дисертация на тема „Реалното изпълнение на договорните задължения според българското гражданско право”; доктор на юридическите науки (2006) с дисертация на тема „Преговори за сключване на договор и преддоговорна отговорност”.

Специализации в Москва, Лондон, Флоренция. Автор на 5 монографии, една от които е издадена от Kluwer Law International, както и на повече от 50 студии и статии в областта на облигационното право, гражданското право, търговското право, сравнителното право и история на правото.
Главен редактор на сп. Правна мисъл (1999). И.д. директор на Института за правни науки при Българската академия на науките (2006). Член на Управителния съвет на Българската академия на науките (1996-2006). Секретар на Научната комисия по правни науки към Висшата атестационна комисия (2004-2006). Юридически експерт в конституционната комисия на Великото народно събрание (1991), член на Съвета по законодателството към ХХХVІІ Народно събрание, ХХХІХ Народно събрание и ХL Народно събрание.
Назначен за съдия в Конституционния съд от Народното събрание (2006).


ЦАНКА ТОДОРОВА ЦАНКОВА - съдия

Родена на 18 ноември 1940 г. в София.
Завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, специалност „Държавни и правни науки” (1963). Практикуващ юрист - съдия и юрисконсулт до 1975 г.

Редовен асистент по гражданскоправни науки в Юридическия факултет на СУ (1975); главен асистент (1978); доцент по гражданско и семейно право (1987); професор (1995). Доктор по право (1975); доктор на юридическите науки (2001).

Преподавателска дейност по всички цивилистични дисциплини. Професор в Софийския университет, в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и в Нов български университет.

Специализации в университетите във Варшава, Петербург и Нанси.

Автор на над 130 научни публикации. Ръководител на международната програма „Студенти на стаж в парламента” през мандата на 38-то и 39-то Народното събрание (2000-2004).

Член на Общото събрание (1985-2007) и член на Контролния съвет на Софийския университет (1999-2005).

Член на Факултетния съвет на ЮФ (1987-2007). Заместник-декан на Юридическия факултет на Софийския университет два мантата (1987-1992). Ръководител на катедрата по гражданскоправни науки в ЮФ на Пловдивския университет (1991-1995).

Член на Управителния съвет и замаместник-председател на Националния фонд /Съвет/ за научни изследвания (1992-2004). Член на специализирания съвет по правни науки при ВАК (от 1991), негов председател (1998-2003). Два мандата научен секретар на Висшата атестационна комисия при Министерския съвет (2003-2009).

Арбитър в Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата.

Ръководител на направление „Гражданскоправни отрасли” на Консултативния съвет по законодателството на 39-то и 40-то Народно събрание.

Член-кореспондент на Българската академия на науките ( 2008).
Избрана за съдия в Конституционния съд от 41-то Народно събрание (2009).


СТЕФКА САВОВА СТОЕВА - съдия

Родена на 14 февруари 1953 г. в В. Търново.
Завършила Юридическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски; (1975).

Следдипломна специализация по Граждански процес (1984-1987).
Стажант адвокат (1976-1977).

Младши съдия в Софийския градски съд (1978-1980).

Районен съдия и председател на Районния съд гр. Костинброд (1981-1986).

Съдия в Софийския окръжен съд (1986-1993).

Съдия във Върховния съд (1993-1996).

Съдия във Върховния административен съд (1996-1998)
Председател на четвърто отделение на Върховния административен съд (1998-2004).
Заместник-председател на Върховния административен съд (2004-2009).

Член на Съвета по законодателство към 40-то Народно събрание (2008-2009).
Избрана за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2009).  


РУМЕН ХРИСТОВ НЕНКОВ - съдия
Роден на 5 август 1953 г. в София.

Завършил Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски” (1978).

Младши съдия в Софийския районен съд (1980-1983), съдия-изпълнител към Софийския районен съд (1983-1984), съдия в Софийския районен съд (1984-1990), главен секретар на Министерството на правосъдието (1990- 1991), съдия в Софийския градски съд (1991-1992), съдия във Върховния съд (1992-1996), съдия във Върховния касационен съд (1996-2009).

Председател на районен съд (1988-1990), заместник-председател на Софийския градски съд (1991-1992), председател на наказателно отделение на Върховния касационен съд (1997-2002) и заместник-председател на Върховния касационен съд (2002-2009).

Специализации и курсове по наказателно право, права на човека и устройство на съдебната власт във Великобритания, Австрия, САЩ, Германия и др.

Член на Висшия съдебен съвет (1997-1998; 2003-2007). Член на съюза на учените с публикации в областта на наказателното право и правата на човека. Член на Централната избирателна комисия – заместник-председател (1997), председател (2001).
Избран за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2009).  

 
КЕТИ МЕТОДИЕВА МАРКОВА - съдия
Родена на 21 септември 1963 г. в гр. Монтана.

Завършила е Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски” (1986).

Стажант-съдия в Софийски градски съд (1986-1987). Младши съдия в Софийски градски съд (1987-1989). Районен съдия, заместник-председател и председател на Втори районен съд – София (1989-1993). Съдия в Софийски градски съд (1993-1998). Съдия в Софийски апелативен съд (1998-2005). Съдия във Върховния касационен съд, наказателна колегия, трето наказателно отделение (2005-2012).

Специализации в Белгия и Холандия.

Преподавател по наказателно право и процес в Националния институт на правосъдието.

Член на Съюза на юристите в България.

Назначена за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (2012).ГЕОРГИ БОГОМИЛОВ АНГЕЛОВ - съдия
Роден на 18 февруари 1959 г. в гр. София.
Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1982).

Стажант-съдия в Софийския градски съд (1982 – 1983). Младши съдия във Врачанския окръжен съд (1984) и районен съдия в Белослатинския районен съд (1985 – 1986).

Районен съдия (1986 – 1989) и председател (1989 – 1991)в Свогенския районен съд .

Главен експерт в Министерството на правосъдието (1991).

Съдия (1991 – 1995) и заместник- председател (1995 – 1998) в Софийския окръжен съд.

Съдия в Софийския апелативен съд ( 1998 – 1999).

Съдия във Върховния административен съд (1999 – 2012).

Хоноруван асистент по вещно право в Софийския университет (1994 – 1995) и в Нов български университет (2001). Лектор по граждански и административен процес и по благоустройствено право в Правна инициатива за обучение и развитие (1994 – 1999) и в Националния институт на правосъдието (1999 – 2012).

Участвал в изработването на Административнопроцесуалния кодекс. Автор на част от “Административнопроцесуален кодекс. Коментар”, на статии по граждански и по административен процес.

Избран за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2012).
БОРИС ВЛАДИМИРОВ ВЕЛЧЕВ - съдия

Роден на 26 април 1962 г. в гр. София. Завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” с отличен успех.

От 1988 г. е хоноруван, а от 1990 г. – редовен асистент по наказателно право в Софийския университет. Преминал през всички етапи на академичното развитие, от 2002 г. е доцент, а от 2012 г. – професор по наказателно право. Доктор по право от 1997 г. От 2015 г. е доктор на юридическите науки.

Преподава наказателно право и международно наказателно право в СУ „Св. Климент Охридски” и във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, където до 2012 г. е и ръководител на катедрата по наказателноправни науки.

Има множество публикации по проблеми на наказателното и международното наказателно право.

Бил е член на Съвета по законодателството при НС, член и председател на Правния съвет на президента на Република България.

През 2006 г. е избран за главен прокурор на Република България. Бил е член на Висшия съдебен съвет и на УС на Националния институт за правосъдие.

Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (2012).

 

АНАСТАС ВАСИЛЕВ АНАСТАСОВ - съдия
Роден на 10 октомври 1965 г. в гр. Ямбол.

Завършил ВИ на МВР (1990).
Младши прокурор и прокурор в Районна прокуратура – Ямбол (1991 – 1996), съдия в Районен съд – Ямбол (1996-2009).
Председател на Районен съд Ямбол (2000-2009).
Народен представител в XLI Народно събрание, председател на Постоянната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред (2009-2012), Заместник-председател на XLI Народно събрание (2010-2012).
Курсове по европейско право, наказателно право и права на човека.
Избран за съдия в Конституционния съд от XLI Народно събрание (2012).

 

ГРОЗДАН НИКОЛОВ ИЛИЕВ- съдия
Роден на 1 септември 1948 г. в Елин Пелин, Софийска област.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1972).
Районен прокурор в районна прокуратура гр. Елин Пелин (от м. февруари 1974 г. до м. май 1979 г.).
Окръжен прокурор в Софийска окръжна прокуратура (от м. юни 1979 г. до м. май 1983 г.).
Съдия в Софийски военен съд (от м. май 1983 г. до м. май 1989 г.).
Съдия във Военната колегия на Върховния съд (от м. май 1989 г. до м. януари 1997 г.).
Съдия във Върховния касационен съд от м. януари 1997 г. до м. април 2009 г. и от 29 април 2009 г. до 28 февруари 2013 г. Зам. на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) на Република България и председател на наказателната колегия на ВКС.

Има публикации по наказателно, материално и процесуално право в периодични издания. Избран за съдия в Конституционния съд от квотата на Народното събрание, с решение от 22 февруари 2013 г. на XLI Народно събрание.