Вид на акта
образуване на дело
Дата
20-06-2008 г.
Към дело

Конституционният съд образува конституционно дело № 5 от 2008 година

Днес, 20 юни 20 конституционно дело № 5/2008 г.Република България образува конституционно дело № 5/2008 г. по искане на Върховния административен съд за установяване противоконституционността на §§ 128, 130, 131, 132 и 133 от Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.).
За докладчик по делото е определен съдията Красен Стойчев.