Особени мнения и становища:

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
София,
15 април 2014 г.

 

 

Конституционният съд в състав: Димитър Токушев – председател, и членове: Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Борис Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев

при участието на секретар-протоколиста Силвия Василева разгледа в закрито заседание на 15 април 2014 г. конституционно дело № 6/2014 г., докладвано от съдията  Стефка Стоева.

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България.

Делото е образувано на 03.04.2014 г. по искане на 117 народни представители от 42-рото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Указ № 53 от 20 март 2014 г. на президента на Република България, с който на основание чл. 98, т. 7 от Конституцията и чл. 46, ал. 4, изречение второ във връзка с чл. 46, ал. 3 и 8 от Изборния кодекс са назначени петнадесет членове на Централната избирателна комисия (обн., ДВ, бр. 26 от 21 март 2014 г.).

Вносителите на искането твърдят, че при издаването на указа президентът не е съобразил алинея 8 на чл. 46 от Изборния кодекс (ИК), която изисква при назначаване на членовете на Централната избирателна комисия, извън тези по алинея 7 на чл. 46 ИК, да се спази съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, защото членовете на ръководството се избират независимо от броя на народните представители в съответните парламентарни групи. Те изтъкват, че императивната разпоредба на чл. 46, ал. 8 ИК задължава президента при назначаване на „останалите членове” на Централната избирателна комисия, извън нейното ръководство, избирано от Народното събрание, да спазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции. Въз основа на горното вносителите считат, че тъй като към момента на формиране на Централната избирателна комисия две политически сили имат представители в Европейския парламент, без да са представени в 42-рото Народно събрание, то при определяне на останалите тринадесет членове президентът следва да запази съотношението между представените партии и коалиции, а не да извършва изчисления на базата на общия състав на Централната избирателна комисия от 19 членове, намален с двама членове за Синята коалиция и Национално движение за стабилност и възход. Според вносителите с оспорвания указ държавният глава е нарушил съществуващото съотношение между парламентарно представените партии в Народното събрание, тъй като е назначил един член в повече от квотата на ПП „ГЕРБ”, вместо да назначи още един член от квотата на ПП Движение за права и свободи”. В заключение вносителите намират, че оспореният указ противоречи на чл. 46, ал. 8 и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, поради което влиза в противоречие с конституционния принцип на правовата държава и молят на това основание да бъде обявен за противоконституционен.

Конституционният съд, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е в първата фаза по решаване на въпросите относно допустимостта на искането по реда на чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционен съд (ЗКС).

Съдът намира, че искането е отправено от легитимен субект по чл. 150, ал. 1 от Конституцията. Предмет на искането е акт на президента и съгласно чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията спорът е от компетентността на Конституционния съд. Искането съответства на изискванията на чл. 17, ал. 1 и 2 ЗКС и съдържа изброените реквизити в чл. 18, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд.

По изложените съображения съдът счита, че искането следва да бъде допуснато за разглеждане по същество.

С оглед предмета на делото следва на основание чл. 18, ал. 2 ЗКС да бъдат конституирани като заинтересовани страни президентът на Република България и парламентарно представените партии и коалиции: ПП „ГЕРБ”, Коалиция за България, ПП „Движение за права и свободи” и ПП „Атака”, както и Синята коалиция и ПП „Национално движение за стабилност и възход”, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, които партии и коалиции, съгласно чл. 47, ал. 2, т. 2 ИК правят предложение до президента на републиката за назначаване на членове на ЦИК.

         С оглед горното и на основание чл. 19, ал. 1 ЗКС съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

Допуска за разглеждане по същество искането на 117 народни представители от 42-рото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Указ № 53 от 20 март 2014 г. на президента на Република България за назначаване на членове на Централната избирателна комисия (обн., ДВ, бр. 26 от 21 март 2014 г.).

Конституира като заинтересовани страни президента на Република България, ПП „ГЕРБ”, Коалиция за България, ПП „Движение за права и свободи”, ПП „Атака”, Синята коалиция и ПП „Национално движение за стабилност и възход”, които да се уведомят за образуването на делото чрез изпращане на преписи от искането и определението, като им се определи 10-дневен срок за предоставяне на писмени становища и доказателства.

Да се изискат от президента на Република България заверени копия от предложенията, отправени до него от парламентарно представените партии и коалиции, както и от партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за назначаване на членове на Централната избирателна комисия, както и от цялата съпътстваща назначаването преписка.

Препис от настоящото определение да се изпрати на вносителите на искането, които могат в същия срок да изложат допълнителни съображения към искането.

 

Председател: Димитър ТокушевКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки