Особени мнения и становища:

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  № 1

 

София,  28  февруари  2023 г.

 

 

Конституционният съд в състав: председател – Павлина Панова, членове: Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда Джелепова, Атанас Семов, Красимир Влахов, Янаки Стоилов, Соня Янкулова при участието на секретар-протоколиста Полина Пешева разгледа в закрито заседание на 28 февруари 2023 г. конституционно дело № 19/2022 г., докладвано от съдия Надежда Джелепова.

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България (Конституцията).

Делото е образувано на 22.11.2022 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 10, ал. 16 от Закона за пътищата (ЗП) (обн. ДВ, бр. 26 от 29.03.2000 г., изм. и доп. ДВ, бр. 23 от 19.03.2021 г.).

В искането се твърди, че оспорената разпоредба противоречи на чл. 4, ал. 1 и на чл. 35, ал. 1 от Конституцията. Според вносителя изискването за заплащане на дължимите винетни или тол такси, предвидено като условие за редовност при периодичен технически преглед на пътно превозно средство, поставя в зависимост две независими едно от друго задължения – за заплащане на такси при преминаване по платена пътна мрежа и за представяне на превозното средство за периодичен технически преглед. В искането се посочва, че обвързването на тези задължения ограничава правото на свободно придвижване на гражданите (чл. 35, ал. 1 от Конституцията), като създава пречки за собствениците или ползвателите на превозни средства да представят автомобилите си за технически преглед, принуждавайки ги да заплатят дължима пътна такса. Като се позовава на практиката на Конституционния съд вносителят прави извод, че в случая не съществува конституционно значим интерес, чиято приоритетна защита да изисква ограничаването на това право и че поставянето на условие за заплащане на пътните такси не е подходящо и съразмерно средство за постигане на конституционно значима цел. Според омбудсмана такава „принуда“, предвидена от законодателя, не отговаря и на изискването за стабилност, сигурност, последователност и предвидимост на правната уредба в противоречие с чл. 4, ал. 1 от Конституцията.

С определение от 10 януари 2023 г. Конституционният съд е допуснал искането на омбудсмана за разглеждане по същество.

От поканените на основание чл. 20а, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд (ПОДКС) заинтересувани институции становище по делото са представили министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на транспорта и съобщенията.

От поканените на основание чл. 20а, ал. 2 ПОДКС неправителствени организации становище по делото са предложили Съюзът на юристите в България и Съюзът на българските автомобилисти.

Писмено правно мнение, покана за каквото е отправена до изтъкнати специалисти по предмета на делото по чл. 20а, ал. 3 ПОДКС, е дадено от проф. д-р Дарина Зиновиева и проф. д-р Христина Балабанова.

Във фазата на разглеждане на делото по същество 48-то Народно събрание в заседание, проведено на 1 февруари 2023 г., е приело Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата (ЗИДЗП), като с § 1, т. 2 от същия разпоредбата на чл. 10, ал. 16 ЗП, чието обявяване за противоконституционна се иска, е отменена.  Изменителният закон е обнародван в Държавен вестник, бр. 14 от 10.02.2023 г., като § 1, т. 2 ЗИДЗП е влязъл в сила от деня на обнародването му (арг. от § 6 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗП).

Предвид изложеното Конституционният съд намира, че отмяната на чл. 10, ал. 16 ЗП води до отпадане на предмета на к.д. № 19/2022 г., както и на правния интерес от разглеждането му по същество.

Поради това и съгласно чл. 19 от Закона за Конституционен съд и чл. 25, ал. 2 и чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд искането на омбудсмана следва да бъде отклонено, а производството по делото – прекратено.

По изложените съображения Конституционният съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТКЛОНЯВА искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 10, ал. 16 от Закона за пътищата (обн. ДВ, бр. 26 от 29.03.2000 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 14 от 10.02.2023 г.).

ПРЕКРАТЯВА производството по конституционно дело № 19/2022 г.

ВРЪЩА искането на вносителя заедно с препис от определението.

 

Председател:

Павлина ПановаКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки