21 юли 2022 г.


Конституционният съд ще проведе заседание на 26 юли (вторник) от 10.00 часа

 

Конституционният  съд ще проведе заседание на 26 юли (вторник) от 10.00 часа при следния дневен ред:

 

 

 

1.Конституционно дело № 21/2021 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на § 23 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столична община (обн. ДВ, бр. 31 от 2018 г.).

 

Докладчик: Атанас Семов

 

Делото е произнасяне по същество.

 

 

 

2.Конституционно дело № 12/2022 г. по искане на тричленен състав на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на §8, ал.5, б.„а“ от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр.8 от 2017 г.) в частта за отмяна на основанието – арбитражното решение противоречи на обществения ред на Република България.

 

Докладчик: Янаки Стоилов

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

 Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки