ДетайлиДело № 23/ 1995 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Александър Арабаджиев
Делото е образувано на 7.8.1995 г.
Подател на искането - Президентът


Предмет на искането - Тълкуване на разпоредбата на чл. 106 от Конституцията в частта й, в която на Министерския съвет е предоставено правомощието да организира стопанисването на държавното имущество.

Становища на заинтересовани страни:
Главният прокурор
Министерският съвет
Народното събрание


Определение за допустимост - 8.8.1995 г.
Обстоятелството, че разпоредбата на чл.106 от Конституцията вече е била предмет на тълкуване от Конституционния съд по к.д. № 11/93 г., не е пречка да се иска ново тълкуване на същата разпоредба за разкриване на смисловото й съдържание по повод на друг, различно поставен тълкувателен въпрос.


Номер на решение -14
Министерският съвет организира стопанисването на държавното имущество по чл.106 от Конституцията по начин, който е в съответствие с йерархията и компетентността на държавните органи и не накърнява техния престиж. При упражняването на това свое правомощие той не може да затруднява дейността на конституционно установени органи като президента, Народното събрание, съдебните органи и Конституционния съд. Министерският съвет не може да се разпорежда с държавни имоти, в които се помещават посочените държавни институции, като издава едностранни актове по целесъобразност освен с тяхното изрично съгласие.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки