ДетайлиДело № 1/ 1994 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Николай Павлов
Делото е образувано на 3.2.1994 г.
Подател на искането - 51 народни представители от 36-ото Народно събрание


Предмет на искането - Тълкуване на чл. 56 от Конституцията във връзка с правото на защита на българските магистрати


Определение за допустимост - 14.4.1994 г.
Конституционният съд не е компетентен да разглежда твърдения за съществуваща непълнота в даден закон. Когато на искателите са дадени указания да посочат точно дали целият закон или отделни негови текстове са в противоречие с Конституцията или да посочат кои членове на ЗВСС не съответстват на общоприетите норми на международното право и международните договори, по които България е страна и недостатъците не бъдат отстранени, искането трябва да бъде отклонено и производството по него прекратено.

Особени мнения и становища към определение

Номер на решение -3
Съдиите, прокурорите и следователите се ползват от правото на защита. Актовете на Висшия съдебен съвет, които засягат техни права, като административни актове могат да бъдат обжалвани освен по реда на Закона за Висшия съдебен съвет и пред Върховния съд по реда на Закона за административното производство.

Особени мнения и становища към решение
Любен КорнезовКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки