ДетайлиДело № 2/ 2022 г.
Статус - ИСКАНЕТО ОТКЛОНЕНО


Докладчик - Янаки Стоилов
Подател на искането - народни представители от 47-ото Народно събрание


Предмет на искането - Искане за установяване на противоконституционност на приетото на 7.01.2022 г. Решение на Народното събрание за достъп до сградите на Народното събрание при обявена извънредна епидемична обстановка (обн., ДВ, бр. 3 от 11.01.2022 г.)


Становища на заинтересовани страни:
Костадин Костадинов
Проф. д.ю.н. Васил Мръчков
Конституционният съд установява, че разпоредбите, съдържащи се в отмененото Решение на Народното събрание за достъп до сградите на Народното събрание при обявена извънредна епидемична обстановка (Обн., ДВ, бр. 3 от 11 януари 2022 г.; отм., ДВ, бр. 21 от 15.03.2022 г.), не могат да бъдат предмет на производството по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията, защото са загубили юридическа сила и правно действие. С отмяната на оспореното решение на Народното събрание предметът на настоящото дело отпада.

Особени мнения и становища към решение
Атанас Семов, Красимир Влахов, Янаки СтоиловКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки