ДетайлиДело № 12/ 2022 г.
Статус - ИСКАНЕТО ОТКЛОНЕНО


Докладчик - Янаки Стоилов
Подател на искането - тричленен състав на Върховен касационен съд


Предмет на искането - установяване на противоконституционност на разпоредбата на §8, ал.5, б.„а“ от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр.8 от 2017 г.) в частта за отмяна на основанието – арбитражното решение противоречи на обществения ред на Република България.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки