IV Мандат, II състав (2021)
Image not found.

Павлина Панова -
председател


Родена на 12 февруари 1967 г. в гр. Грамада, област Видин. Завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1992). Прокурор в Софийската районна прокуратура (1992-1994), съдия в Софийския районен съд (1994-1998), съдия в Софийския градски съд (1998-2001), съдия в Софийския апелативен съд (2001-2007), съдия във Върховния касационен съд, наказателна колегия (2007-2018), заместник-председател на Върховния касационен съд и ръководител на наказателната колегия (2013-2018). Доктор по право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2004), магистър по право на Европейския съюз (2007), хоноруван асистент по право в Катедрата по наказателноправни науки на СУ „Св. Климент Охридски“ (1996-2000). Преподавател в Националния институт на правосъдието (2000), лектор към Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ (2008). Специализирала е в „Т.М.С. Ассер Институт“ в Хага. Преминала е специализиран курс на обучение по право на Европейския съюз в Германия и в Европейския институт за публична администрация в Люксембург. Има специализации в Дания, Полша и Франция. Национален представител на България в Съвместния общонадзорен орган на Евроджъст. От началото на 2009 г. е съдия ad hoc в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Автор е на множество статии, съавтор е в сборници и монографии. Учредител и член на Управителния съвет на Българската асоциация по европейско право и член на Съюза на учените в България. Избрана за съдия в Конституционния съд на Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2018).

виж още

Image not found.

Атанас Семов -
съдия


Роден на 23 март 1970 г. в гр. София. Завършил e Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ (1995). Получава магистърска степен по право на ЕС в Европейския университетски център в Нанси, Франция (1998), където прави докторантура (1999-2002).

От 1999 г. е асистент по Право на ЕС в Юридическия факултет на СУ; от 2010 г. е доцент, а от 2017 г. – професор по Право на ЕС. Доктор по Право на ЕС от 2007 г., доктор на юридическите науки от 2012 г.

През 2012 г. получава от Европейската комисия титлата „Катедра „Жан Моне” за трудовете си относно съдебната система на ЕС.

Бил е гост-професор в университетите на Бордо и Нанси (Франция) и Загреб (Хърватска), ежегодно изнася лекции в Европейския университетски център в Нанси, Франция.

Автор е на 12 монографии и над 80 научни студии и статии, организатор на 16 международни конференции в България, Франция и Япония.

Заместник-председател на Българската асоциация по международно право (1994-2018). Създател и директор на Института по Европейско право и на Европейския летен университет в България „Европа като правова общност” (2004-2018). Създател и ръководител Международната магистърска програма „Право на ЕС” в ЮФ на СУ (съвместно с Университета на Нанси и Университета на Страсбург, 2006-2018). Един от учредителите на Българската асоциация по европейско право (2009).

         Участвал е като експерт в Комисията за изменение на Конституцията при 39-ото Народно събрание (2003). Бил е заместник-председател на 41-ото Народно събрание и председател на Групата за приятелство с Франция (2009-2010) и член на Правния съвет при президента на Република България (2017-2018).

         Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (2018).

виж още

Image not found.

Гроздан Илиев -
съдия


Роден на 1 септември 1948 г. в Елин Пелин, Софийска област. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1972). Районен прокурор в районна прокуратура гр. Елин Пелин (от м. февруари 1974 г. до м. май 1979 г.). Окръжен прокурор в Софийска окръжна прокуратура (от м. юни 1979 г. до м. май 1983 г.). Съдия в Софийски военен съд (от м. май 1983 г. до м. май 1989 г.). Съдия във Военната колегия на Върховния съд (от м. май 1989 г. до м. януари 1997 г.). Съдия във Върховния касационен съд от м. януари 1997 г. до м. април 2009 г. и от 29 април 2009 г. до 28 февруари 2013 г. Зам. на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) на Република България и председател на наказателната колегия на ВКС. Има публикации по наказателно, материално и процесуално право в периодични издания.Избран за съдия в Конституционния съд от квотата на Народното събрание, с решение от 22 февруари 2013 г. на XLI Народно събрание.

виж още

Image not found.

Константин Пенчев -
съдия


Роден на 21 март 1952 г в София. Завършил Юридически факултет на СУ “Св. Климент Охридски” (1976).
Следдипломна специализация по защита на конкуренцията във Франция (1991).Стажант- съдия в Софийския окръжен съд (1977 - 1978). Младши съдия в Софийския градски съд (1979 - 1981). Председател на Свогенския районен съд (1981 - 1984). Специалист в отдел “Договорен и правен” при Министерството на външните работи  (1984 - 1986). Съдия в Софийския окръжен съд (1986 - 1989). Зам.-председател на Софийския окръжен съд (1989 - 1994). Адвокат към Софийската адвокатска колегия (1994 - 2004). Народен представител в 39-отo Народно събрание (2000 - 2004). Председател на Върховния административен съд (2004 - 2010). Омбудсман на Република България (2010 - 2015). Избран за съдия в Конституционния съд от 43-то Народно събрание (2015).

виж още

Image not found.

Красимир Влахов -
съдия


Роден на 24 септември 1972 год. в гр. Плевен. Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ (1994). Съдебен кандидат в Софийския окръжен съд (1995-1996). Младши съдия в Софийския градски съд (1996-1997). Районен съдия, заместник-председател на Софийския районен съд (1997-2004). Съдия в Софийския градски съд (2004-2008). Председател на Софийския районен съд (2008-2012). Съдия, заместник-председател на Върховния касационен съд (2012-2018). Обучение по Европейско право към ASSER - Институт Холандия и в Регионалния институт по администрация в гр. Нант – Франция. Член на Съюза на учените в България с публикации в областта на гражданското материално и процесуално право. Преподавател по Гражданско право и процес в Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ и в Националния институт на правосъдието. Поощрен от Висшия съдебен съвет със служебна благодарност и грамота за образцово изпълнение на служебните задължения (2006). Отличен с годишна награда от Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна съюзна дейност (2016). Избран за съдия в Конституционния съд от Народното събрание (2018).

виж още

Image not found.

Мариана Карагьозова-Финкова -
съдия


Родена на 21 септември 1949г. в Бургас. Завършила e Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, специалност „Държавноправни науки” и „Правораздаване” (1971). Стажант адвокат (1972-1973). След защита на докторска дисертация, редовен асистент, старши асистент, главен асистент по конституционноправни науки в Юридическия факултет на СУ (1979-1996); от 1996г.- доц. по Конституционно право; от 2009г. – професор по Конституционно право. Лекционни курсове по : Конституционно право на Република България в Юридически факултет  на Софийски университет „Св. Кл. Охридски” -  специалност „Право ” и специалност „Международни отношения” , във Философски факултет - специалност „Публична администрация” , в НБУ- департамент „Национална и международна сигурност” и програма „Право”; Конституционно правосъдие – в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски”  – специалност „Право” , Философски факултет - специалност „Европеистика”, в БСУ – специалност „Право”; Европейски конституционализъм – специалност „Европеистика” – Философски факултет; Институции и процес на взимане на решения в Европейския съюз - Философски факултет - специалност „Публична администрация”. Специализации в университетите  в Прага, Москва, Лайден, Маастрихт, Филаделфия, Флоренция, Фрибург. Автор на монографии, студии, статии в материята на конституционно правосъдие и публичноправни аспекти на Европейския съюз. Ръководител на катедрата по конституционноправни науки в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски” (2003-2013). Член на Факултетния съвет на ЮФ 2005- 2014 г. и на Общото събрание на Софийски университет за този период. Член на специализирания съвет по правни науки при ВАК ( 2005-2012).
Назначена за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката 2015г.

виж още

Image not found.

Надежда Джелепова -
съдия


Родена на 29 януари 1959 г. в Бургас. Завършила е Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (1983). Стажант-съдия в Софийския окръжен съд (1983-1984). Младши съдия в Софийския окръжен съд (1984-1986). Районен съдия в Районен съд - Елин Пелин (1986-1989). Арбитър в Градския държавен арбитраж (1989-1991). Съдия (1991-1995) и заместник- председател на Софийския окръжен съд (1995-2000).  Съдия, председател на отделение, заместник-председател на Върховния административен съд (2000-2018). Лектор в семинари на административно-правни теми (2010-2015). Избрана за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2018).

виж още

Image not found.

Соня Янкуловa -
съдия


Родена на 19 ноември 1958 г. в гр. Шумен. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1982). Има придобити магистратури по специалност „Международни отношения“ на Международната магистърска програма “Право на Европейския съюз“ в Софийския университет и Европейския университетски център в Нанси, Франция, както и едногодишна специализация в Royal Collage of Defence Studies, London. В съдебната система е от 1988 г. - съдия в Трети районен съд, гр. София (1988-1993); съдия в Софийския градски съд, председател на Административно отделение (1993-1998); съдия във Върховния административен съд; председател на състав  (1998-2001, 2009 - 2021). Заемала е и ръководни длъжности в изпълнителната власт - заместник-министър на отбраната (2001-2008) и заместник-министър на вътрешните работи (2008-2009). Член е на Българската асоциация по международно право и на Българската асоциация за европейско право. Автор е на статии и книги с публичноправна насоченост. Избрана за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2021).

виж още

Image not found.

Таня Райковска -
съдия


Родена на 15 декември 1956 г. в град Велико Търново. Завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” (1978). Стажант съдия в Окръжния съд на В. Търново (май 1979 – май 1980). Юрисконсулт в гр. В. Търново (юли 1980 до юни 1981). Младши съдия в Окръжния съд на  В. Търново (юни 1981 до декември 1985); съдия в Софийския районен съд (януари 1987 до февруари 1993); съдия в Софийския градски съд (февруари 1993 г. до ноември 1998); съдия – ръководител фирмено отделение в Софийския градски съд (ноември 1998 – юни 2001). Съдия Върховен касационен съд (ВКС) (юни 2001 до юни 2005). Съдия ВКС – Председател І т. о. (юни 2005 до март 2012); и. ф. зам. председател и ръководител на търговска колегия при ВКС (март 2012 до май 2012); зам. председател и ръководител на търговска колегия при ВКС (май 2012 до ноември 2014); и. ф. Председател на ВКС (ноември 2014 до февруари 2015); зам. председател и ръководител на търговска колегия при ВКС (февруари 2015 до ноември 2015). Специализации по конкурентно право на ЕС;  по правата на човека и право на ЕС. Участие в множество проекти: „Цялостен преглед на системите на административното и търговското правосъдие в България”; „Сближаване на българското дружествено право с достиженията на ЕС”; „Модернизация на търговския регистър в България”;„Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност” и др. Участия в работните конференции на „Форума на европейските върховни търговски съдии”,  в международната конференция на Председателите на върховни съдилища от Централна и Източна Европа /въпроси на независимостта на съдебната власт и осигуряването на върховенството на закона/; в различни работни групи по изготвяне на законопроекти, свързани с търговското право. Преподавател в НИП по търговска несъстоятелност, дългогодишен хоноруван асистент в „СУ „Св. Климент Охридски” по граждански процес и търговско право. Съавтор на сборник съдебна практика по несъстоятелност. Член на Съюза на юристите в България. Избрана за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2015).

виж още

Image not found.

Филип Димитров -
съдия


Роден на 31 март 1955 г. в София. Завършил е право в СУ "Климент Охридски" (1977). Специализирал е в Уудроу Уилсон Център (2003). Доктор по политическите науки на НБУ (2010). Адвокат в продължение на 20 години (с прекъсвани между 1979 и 2015). Учредител и секретар на Български адвокатски съюз (1989 - 1990). Преподавател в Американски Университет Благоевград (2002 - 2008), Университет на Торонто, Канада (2007), Университет Кристофър Нюпорт, Вирджиния, САЩ (2008-2009), НБУ София (2015). Депутат в 36-то и 37-то НС и зам. Председател на 40-то НС. Посланик на България в ООН (1997 - 1998) и САЩ (1998 - 2002) и на Европейския съюз в Грузия (2010 - 2014). Премиер на България (1991 -1992). Доктор хонорис кауза на „Университета на Грузия“, Тбилиси (2014). Автор на  политически и политико-правни студии и исторически романи. Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (2015).    

виж още

Image not found.

Янаки Стоилов -
съдия


Роден на 8 септември 1958 г. в гр. Велико Търново. През 1982 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. През 1984 г. започва своята академична кариера като асистент по Теория на държавата и правото. През 1989 г. придобива научна степен к.ю.н. (доктор по право). От 2018 г. е професор по Обща теория на правото в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 2019 г. до назначаването му в Конституционния съд е ръководител на катедрата по Теория и история на държавата и правото в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподава и в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. От 2016 г. е почетен професор на университета „Джао Тонг“ в Шанхай. Избиран е за народен представител в няколко парламента, включително за секретар на Конституционната комисия в 7-то Велико народно събрание, председател на Комисията по правни въпроси в 40-то Народно събрание, председател на Комисията по външна политика в 42-то НС, зам.-председател на 43-то Народно събрание. Член е на българската делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа през 2009-2017 г. Министър на правосъдието в служебното правителство от май 2021 г. до октомври 2021 г. Назначен е за съдия в Конституционния съд от президента на Република България през 2021 г.

виж още

назад към съдаКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки