Справки
*Процеса на анотиране не е приключен, така че на този етап не всички актове са свързани с ключови думи, но могат да бъдат намерени чрез другите функции за търсене!
Търси
Резултати
"А"
абсолютно право
автономия в сферата на образованието
автономия на Народното Събрание
авторитет на държавната служба
авторитет на Народното събрание
автоцензура
адвокати
адвокатско възнаграждение
адвокатура
административен акт
административни съдилища
административно наказание
административно нарушение
административно-наказателна отговорност
администрация
акт за встъпване в длъжност
актове на Министерския съвет
актове на народното събрание
аптека
аренда
"Б"
баланс на интереси
баланс на права
банка
банкова несъстоятелност
банкови услуги
битови потребители
бланкетно правно понятие
болнична помощ
болнично лечение
Българска национална телевизия
Българска телеграфна агенция
български гражданин по рождение
Българско национално радио
бързо производство
бюджет
бюджет на съдебната власт
бюджетен закон
"В"
велико народно събрание
вероизповедание
видеоконферентна връзка
видеоконференция
виртуална среда
висш съдебен съвет
висящо производство
вицепрезидент
властови правомощия
влизане в сила на закон
водни услуги
временно отстраняване от длъжност
връзка между дела
Всеобща декларация за правата на човека
встъпване на народни представители в изпълнение на правомощията им
възбуждане на наказателно преследване на народен представител
възлагане на държавни правомощия
възлагане на държавни функции
възложители на обществени поръчки
възмездност
възобновяеми източници на енергия
възстановяване на права на собственици
въоръжени сили
върховен административен съд
Върховен касационен съд
върховен съд
върховен съдебен надзор
върховенство на конституцията
вътрешно законодателство
вътрешно право
вътрешноинституционален контрол
"Г"
гаранции за защита на личността
главен архитект на община
главен прокурор
гласуване вот на недоверие
гласуване на решение на народното събрание
гласуване недоверие на министерски съвет
граматическо тълкуване
група народни представители
"Д"
даване статут на висше училище
давност
данък върху добавената стойност
данък върху недвижимите имоти
данък сгради
данъци
данъчна основа
данъчна регистрация
данъчна ставка
данъчни задължения
данъчно задължени лица
данъчно облагане
два последователни мандата
две гласувания
две гласувания на отделни заседания
двойно гражданство
двупластовост на понятийния апарат
декларация с невярно съдържание
делегиране
делегирано законодателство
ден за размисъл
дете
деяние
дивеч
дипломатическа служба
директива
директор
дискреционни правомощия
дискреция на законодателната власт
дискриминация
дискриминация в достъпа до определена професия
дистанционно гласуване на народни представители
дистанционно участие
дистанционно участие в пленарно заседание
дисциплинарно наказание
дисциплинарно нарушение
дисциплинарно производство
довеждане пред съд
договор за функционирането на европейския съюз
договор при общи условия
доказателствени средства
документно престъпление
домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни
допускане до касационно обжалване
допустимост на искането
допустимост на конституционен контрол
допустимост на тълкуването
доставчик на електрическа енергия и природен газ
доставчик на социални услуги
достойнство на човека
достъп до информация
достъп до медицинска помощ
достъп до правосъдие
достъп до съд
държава
държавен бюджет
държавен орган
държавен служител
държавна намеса
държавна нужда
държавна сигурност
държавна служба
държавна собственост
държавна такса
държавни имоти
държавни образователни стандарти
държавни учреждения
държавно имущество
дюни
дялово разпределение
"Е"
европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
Европейска социална харта
Европейска харта за местното самоуправление
еднакви правни условия за стопанска дейност
едноличен търговец
еднолично дружество с ограничена отговорност
езиково тълкуване
екологична щета
екологично законодателство
електрическа енергия
елементи от фактически състав
енергийни предприятия
епидемично разпространение
епидемия
етажна собственост
ефективен съдебен контрол
"Ж"
журналистическа дейност
"З"
забраняване на партия
заварен закон
заварени международни договори
заварено правоотношение
заварено тежко престъпление
задължителна изолация
задължителна карантина
задължително заселване
задължително тълкуване
задължително тълкуване от народното събрание
задържане
закон
закони приети преди конституцията
законодателен процес
законодателна власт
законодателна инициатива
законодателна техника
законоустановеност на данъците
законоустановеност на наказанието
закрито заседание
заместник-председател на народното събрание
замяна на наказания с пробация
заповедно производство
запрещение
засегнати права и законни интереси
защита на влогове
защита на детето
защита на жените
защита на личните данни
защита на потребителя
защита на право на частна собственост
здравна политика
здравно осигуряване
здравословни и безопасни условия на труд
земеделска земя
"И"
идентичност
избирателно право
изборен ден
избори
избори за европейски парламент
избори за народни представители
избори за президент
извлечение от сметка
извънреден съд
извънредна епидемична обстановка
извънредно положение
изискване за образователно-квалификационна степен
изключване на обжалваемостта
изключителна държавна собственост
изменена разпоредба
изменение на конституцията
използване на служебно или партийно положение
изправяне пред съд
изпълнение на наказанията
изпълнителна власт
изтезание
икономическа свобода
икономическа целесъобразност
имунитет
имунитет на народен представител
имуществен данък
имущество
инвеститура
инвестиции
индивидуален административен акт
индивидуален подход
индивидуална преценка по същество
инспекторат към Висшия съдебен съвет
институт на командироване
институционална независимост
интегрирани услуги
инфекциозни заболявания
искане за разделяне на дела
искане на Висшия адвокатски съвет
искане на върховния съд
искане на главен прокурор
искане на Министерски съвет
искане на народни представители
искане на общото събрание на гражданската колегия на върховния касационен съд
искане на общото събрание на наказателната колегия на върховния касационен съд
искане на общото събрание на търговска колегия на върховния касационен съд
искане на омбудсман
искане на петчленен състав на върховния административен съд
искане на пленума на върховния административен съд
искане на пленума на върховния касационен съд
искане на президент
искане на съдебен състав на върховния касационен съд
искане на тричленен състав на върховния административен съд
искане от общински съвет
искания на различни субекти
"Й"
йерархична подчиненост
йерархия на съдилищата
"К"
кадрови военнослужeщи
казуално тълкуване
канидидати за изборни органи на политически партии и коалиции
касационен контрол
качество на живот
квалифициран състав на престъпление
кворум за откриване и провеждане на заседанията
кзк
класифицирана информация
клинични пътеки
кмет на община
кмет на район
колегии на Висшия съдебен съвет
Комисия за енергийно и водно регулиране
комисия за защита на конкуренцията
Комисия за защита на личните данни
компетентност на Конституционния съд
компетентност на народното събрание
Конвенция № 102 за социална сигурност (минимални стандарти), приета от Международната организация на труда (МОТ) през 1952 г.
Конвенция № 111 относно дискриминацията в областта на труда и професиите на Международната организация на труда
Конвенция № 87/1948 г. на МОТ
Конвенция за защита на архитектурното наследство на Европа
конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
конвенция за правата на детето
Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие
конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи
конвенцията за правата на хората с увреждания
конкретна преценка
конкуренция
конкурсно начало
конституционен императив
конституционен контрол
конституционен статус на Конституционния съд
конституционна несъвместимост
контрол върху производството на лекарствени средства и търговията с тях
конфискация
конфликт на интереси
концесия
кооперация
корпорации на публичното право
крайни потребители
крайни снабдители
кредитна институция
кризисни условия
курорт
къмпингуване
"Л"
легитимна цел
легитимни очаквания
лекарствени продукти
лечебни заведения
ливади
ликвидационен орган
ликвидационни съвети
липса на компетентност
липса на предмет
липсващо мнозинство
лична свобода и неприкосновеност
лично гласуване
лично политическо доверие
лишаване от право на местоживеене
лов
лустрация
"М"
магистър-фармацевт
малолетни
маломерен имот
мандат
мандат на народен представител
мандат на председателя
мандат на председателя и заместник – председателя на Народното събрание
материална законосъобразност
машинно гласуване
медико-диагностични дейности
международен договор
международен пакт за икономически, социални и културни права
международния пакт за граждански и политически права
мери
местни избори
местно самоуправление
местоживеене
методи на тълкуване
методическо ръководство
министерски съвет
Министерство на вътрешните работи
министър
министър на отбраната
министър на правосъдието
митническа администрация
митнически органи
мнозинство
мобилно предоставяне на услуга
монопол
мораториум
мотиви
мярка за неотклонение
мярка за неотклонение „задържане под стража“
място на провеждане на заседанията
"Н"
наборна военна служба
наборна военна служба на лицата с висше образование
надзор за законност
наказателна колегия на вкс
наказателна неотговорност
наказателна неприкосновеност
наказателна отговорност
наказателно преследване на офицери и сержанти
наказателно производство
наказателноправни норми
народен представител
народно здраве
Народно събрание
нарушаване на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
нарушения на принцип
наследство
наследяване
национален обект
Национална здравноосигурителна каса
национална сигурност
национално богатство
национално значение
недействителни бюлетини
недействителност на решение на Конституционния съд
недоверие на правителство
недопускане на ограничения на права
недопустимост на искане
недостатъци на искането
независима икономическа дейност
независимост на съдебната власт
незаконно придобито имущество
неизбежна отбрана
неизбираемост
неизбираемост на народен представител
неизправен длъжгник
нелоялна конкуренция
необжалваемост
непосредствена опасност за живота и здравето
непосредствено действие
неприкосновеност на личния живот
неприкосновеност на частната собственост
непълнолетни
несменяемост
несправедливост
несъвместимост
несъвместимост на народен представител
несъстоятелност
неяснота и двусмислие на конституционна норма
нищожни актове
нищожност на сделка
нов предмет
нов председател
нова конституция
ново тълкуване
нормативен административен акт
нормативен акт
нотариуси
нужди на държавен орган
"О"
обект с национално значение
обжалване
обжалване на административен акт
обнародване
обособена територия
образование
образователна политика
обратно действие
обратно действие на закон
общ административен акт
общ устройствен план
обща клауза за обжалване
обществен интерес
обществен ред
обществени поръчки
обществено осигуряване
общинска собственост
общински съвет
овластяване
ограничаване на основни права
ограничаване на права
ограничаване на правото на стачка
ограничителни мерки
околна среда
омбудсман
онлайн-платформа
опазване на околната среда
оправдани правни очаквания
организация на съдебната власт
освобождаване от държавни такси
освобождаване от пост
осигурителни вноски
осигурителни права
основание за нееднакво третиране
основания за гласуване на доверие
основания за освобождаване
основания за отвод
основания за прекратяване на мандат
основни обществени отношения
основни положения на временния статут на българската телевизия и българското радио
особено мнение
оставка
отбрана и сигурност
отклонява
отклонява искане
отклоняване на искане за тълкуване
откриване на аптека
открито заседание
отменена разпоредба
отмяна на оспорената разпоредба
отмяна на решение
отмяна на решение на Народното събрание
отнемане на имущество
отпадане на предмет
отпадъци
отпадъчни води
отстраними съществени нарушения на процесуалните правила
отстраняване от длъжност
оттеглени подписи от народни представители
оттегляне на искане
отчетност
отчисления
отчуждаване
офицери
офицери и сержанти от въоръжените сили
очевидна неправилност
очевидна фактическа грешка
"П"
паметници на културата
пандемия от COVID-19
парламентарен контрол
парламентарна група
парламентарна комисия
партия и държава
партия на верска и/или етническа основа
пасища
пенсионно осигуряване
пенсия
петчленен състав на вас
питейна вода
повторна санкция
повторно разглеждане на искания
подаване оставка на правителството
подзаконов акт
подоходен данък
подробен устройствен план
подсъдност
поземлен имот
пол
полагане на клетва
политическа неутралност
политическа партия
политически партии
политически плурализъм
помилване
поправителен труд
последваща несъвместимост
потребител на услуги
права и задължения на гражданите
права и свободи на гражданите
права на детето
права на заместник - председателя на Народното сърбание
права на родителите
права на човека
правен интерес
правен проблем
правен спор
правилник за организацията и дейността на народното събрание
правна норма
правна сигурност
правна справедливост
правно неравенство
право да се разпространява информация
право на Европейския съюз
право на живот
право на защита
право на здраве
право на личен живот
право на наследяване
право на разпространяване на мнение
право на свободно изразяване
право на свободно придвижване
право на сдружаване
право на собственост
право на стачка
право на труд
правова държава
правомощие за сезиране
правомощие на народното събрание
правомощия
правомощия на изпълнителната власт
правомощия на министъра на правосъдието
правомощия на нзок
правомощия на омбудсмана
правомощия на президента
правомощия на служебно правителство
правоприемство
правораздаване
правото да се търси, получава и разпространява информация
правото на защита в касационното производство
празнота в закона
предварително задържане
предварително изпълнение
предвидимост
пределна цена
предизвестие
предимство пред норми на вътрешното законодателство
предложение за избор и освобождаване
предложения между първото и второто четене
предмет на искане
предмет на конституционното производство
предназначение на имота
предпоставки за достъп до касационно обжалване
председател на народно събрание
предсрочно освобождаване на председателя на народното събрание
предсрочно прекратяване
предсрочно прекратяване на мандат
предсрочно прекратяване на правомощия
предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител
предучилищно и училищно възпитание
предучилищно образование
президент
прекомерно засягане на права
прекратяване на конституционното производство
прекратяване на мандат
прекратяване на пълномощия
прекратяване на пълномощия на народен представител
прекратяване на пълномощия на президента
преобразуване
преобразуване на правоотношение
престиж на властта
престиж на съдебната власт
престъпление
преференциални цени
преходни и заключителни разпоредби
приватизация
привилегии
привилегии за държавната собственост
придобиване качеството на народен представител
придобити права
приемане на закон
приложим закон
принуда
принудителна административна мярка
принудително изпълнение
принцип за равенство на кандидатите
принцип на единна цена
принцип на личната отговорност
принцип на разделение на властите
принцип на солидарността
принцип на справедливостта
принципи
приподписване на указ
присъединяване на дела
пробация
проект на конституция
произвол
произнасяне по допустимост на искането
прокуратура
прокурор
прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник
пропорционалност
противоконституционност на закон
противоконституционност на наказателноправни разпоредби
проучвателен мандат
процедура за освобождаване
процедурни правила
пряко противоречие
публична служба
публични финанси
публично държавно вземане
публично обвинение
публичноправно вземане
публичност
публично-частно партньорство
пълномощия на народния представител
пълномощия на председателя на народното събрание
първоначална несъвместимост
"Р"
равенство на всички граждани пред закона
равенство на страните в съдебния процес
равенство пред закона
равни условия
равнопоставеност
разделение на властите
разкриване на банкова тайна
разноски по делото
разпиляване на държавно имущество
разпоредително заседание
разпускане на народно събрание
разпускане на народното събрание
разпускане на партия
разрешение за строеж
разрешение на министъра на отбраната
разрешение на народното събрание
Рамкова конвенция за защита на националните малцинства
расова дискриминация
ратификация
регистрация
регламентарна автономия на Народното събрание
режим на земята
резервен защитник
резидентна грижа
религиозни възгледи
религиозни общности
референдум
решение за отхвърляне
решение на Конституционния съд
решение на народното събрание
решение на ЦИК
ръководител на българска национална телевизия
ръководна длъжност
ръководна щатна длъжност
ръководни органи
"С"
самосезира
самостоятелен бюджет на съдебната власт
самостоятелен и едноличен конституционен орган
самостоятелно произнасяне по конституционност на закон за изменение и допълнение на действащ закон
санкционно основание
санкция
свобода на вероизповедание
свобода на изразяване
свобода на словото
свободен избор на професия
свободен мандат
свободна професия
свободна стопанска инициатива
сграда
сграда – публична държавна собственост
сдружаване
сдружаване на религиозна основа
сержанти
систематично тълкуване
следствена тайна
служебен стабилитет
служебни правомощия на Върховния касационен съд
служебно правителство
снемане на имунитет
снемане на имунитет на народен представител
социална държава
социална ценност
социални помощи
социални права
социални услуги
социално подпомагане
специален обект
специализиран съд
специализирани медицински дейности
специални разузнавателни средства
спиране и конфискация на средство за масова информация
спор за компетентност
спор за конституционност на партия
справедлив съдебен процес
средства за масова информация
срок на наборната военна служба
становище
статут на народен представител при разпуснато народно събрание
стенографски протокол
стопанисване на държавното имущество
стопанска дейност
стопанска инициатива
структура на конституционни норми
структура на прокуратурата
субект на искане
субект на престъпление
суверенни права на държавата
съда на Европейския съюз
съдебен контрол
съдебна власт
съдебни изпълнители
съдилища
съдия сам на себе си
съдържателен съдебен контрол
състав на вас
състав на върховния административен съд
съставяне на ново правителство
състезателно начало
съществени нарушения на изборния процес
"Т"
такса
тежест на доказване в гражданския процес
топлинна енергия
топлопреносно предприятие
трайна уредба
трафични данни
трето гласуване
труд
трудов стаж за пенсиониране
трудово възнаграждение
туризъм
тълкуване
тълкувателна дейност на Конституционния съд
тълкувателно решение
търговия на дребно с лекарствени продукти
търговски арбитраж
"У"
уволнение
указ на президента
указания на съда
улична регулация
унищожаеми актове
управление на имуществото на съдебната власт
урегулиран поземлен имот
успешно приключен проучвателен мандат
установяване на нецелесъобразност на закон
устройство на крайбрежната територия
участие в избори
учредителна власт
уязвими лица
"Ф"
фактическа независимост
форма на държавно управление
формиране на органи на съдебната власт
функции на адвокатурата
функции на председателя на народното събрание
функции на прокуратурата
"Х"
характер на решението
Харта на основните права на Европейския съюз
хора с увреждания
"Ц"
цел на закона
целесъобразност
цензура
ценностен избор
ценности в обществото
Централна избирателна комисия
цикми
цялостна политика на правителството
"Ч"
частна собственост
частни съдебни изпълнители
частно осигуряване
частно училище
черноморско крайбрежие
чужд гражданин
чуждестранни лица
чуждестранно юридическо лице
чуждо гражданство
"Ш"
"Щ"
"Ъ"
"Ь"
"Ю"
юридическо задължение
"Я"
явно гласуванеКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки