Конституционният съд на Република България осигурява върховенството на Конституцията на Република България. Той е независим от законодателната, изпълнителната и съдебната власт в държавата.

Конституционният съд:

 1. дава задължителни тълкувания на Конституцията;
 2. произнася се по искане за установяване на противоконституционност на законите и на другите актове на Народното събрание, както и на актове на президента;
 3. решава спорове за компетентност между Народното събрание, президента и Министерския съвет, както и между органи на местно самоуправление и централните изпълнителни органи;
 4. произнася се по съответствието на сключените от Република България международни договори с Конституцията преди ратификацията им, както и за съответствието на законите с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна;
 5. произнася се по спорове за конституционността на политическите партии и сдружения;
 6. произнася се по спорове за законността на избора за президент и вицепрезидент;
 7. установява обстоятелствата по чл. 97, ал. 1, точки 1 и 2 и ал. 2 от Конституцията;
 8. произнася се по спорове за законността на избора на народен представител;
 9. установява неизбираемост или несъвместимост на народен представител с упражняването на други функции;
 10. произнася се по спорове за законността на избора на член на Европейския парламент от Република България;
 11. произнася се по обвинения, повдигнати от Народното събрание, срещу президента и вицепрезидента;
 12. снема имунитета и установява фактическа невъзможност и несъвместимост на съдия от Конституционния съд.

 

Данни за контакт с Конституционния съд на Република България

Местоположение:

Държава: Република България

Адрес: гр. София, бул. Дондуков № 1

Телефон: 02/94023 40, 02/940 23 04

Ел. поща: [email protected]

Интернет страница: www.constcourt.bg

 

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните

С нашето длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Ел. поща: [email protected]

Тел: 02/940 3632

 

Обща информация

            Настоящото Уведомление за поверително третиране на личните данни на физическите лица съдържа задължителната информация относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни на кандидатите за работа, кандидатите за назначаване за държавни служители, лицата, търсещи достъп до обществена информация, лица, отправили запитвания и искания до Конституционния съд на Република България, както и за правата на лицата във връзка със защитата на техните лични данни.

            Конституционният съд на Република България осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation) и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни. Конституционният съд на Република България спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • събиране за конкретни, изрично указани и легитимни цели;
 • свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на срока на съхранение, с оглед постигане на целите;
 • обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Данни, които обработваме

            Основните категории данни, които обработваме са:

            На кандидатите в процедурите по подбор на персонал:

 • Лична информация – собствено име, презиме и фамилия, дата на раждане, ЕГН, месторождение, както и информация за контакт – адрес за кореспонденция, телефонен номер, ел. поща и др.
 • Информация за образователна подготовка – образователна степен, допълнителна квалификация и др.
 • Информация за професионален опит – предходни или настоящи организации, в които сте работили, упражняване на свободни професии и др.

            Във връзка със специфични изисквания за конкурсите за встъпване в трудово правоотношение или за назначаване на държавен служител е възможно обработване на специални категории данни, като данни за здравословното състояние, както и лични данни, свързани с присъди.

            Във връзка с обработването на исканията по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. Конституционният съд предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на ЗДОИ.

Цели на обработването и правни основания

            Целта на обработване на горепосочените данни е да се прецени дали лицето е подходящо за длъжността, за която кандидатства.

            Целта на обработване на лични данни на заявители по ЗДОИ е тяхното идентифициране и изготвяне на отговор до лицето.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни

            При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.

            Конституционният съд определя срок от три години за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала.

            Ако сте заявители по ЗДОИ имаме законово задължение за обработване на предоставените лични данни.

Източник на данните

            Обработваните лични данни ни се предоставят от лицата лично.

На кого предоставяме Вашите лични данни?

            Като правило ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица, освен в случаи, които са изрично посочени тук.

            Информация за Вас може да бъде предоставена на трети лица, ако по закон сме задължени да го направим или ако трябва да изпълним наше договорно задължение.

Срок, за който ще се съхраняват Вашите лични данни

            Вашите лични данни ще съхраняваме и обработваме за период, определен съгласно действащото законодателство и Номенклатура на делата със срокове за съхраняване на Конституционния съд.

            При отпадане на необходимостта от съхранението им ние ще унищожим по сигурен начин и без излишно забавяне личните Ви данни.

Вашите права като субект на данните

            Във връзка с обработването от нас на ваши лични данни Вие имате право на:

 • достъп до тези лични данни;
 • искане за коригиране на непълни или неточни Ваши лични данни
 • изтриване на личните Ви данни;
 • искане за ограничаване на обработването им - в случаите, когато има жалба, която е в процес на разглеждане;
 • възражение срещу обработването на Вашите лични данни.

            За да упражните някое от изброените по-горе Ваши права, моля, подайте искане чрез приемателния пункт за кореспонденция (бюро „Пропуски и писма“) на Конституционен съд на Република България на адрес: гр. София, бул. Дондуков № 1 или директно до длъжностното лице по защита на данните по електронната му поща.

 • право на жалба до надзорен орган или до съда, в случай, че са нарушени правата Ви от незаконосъобразно обработване на вашите лични данни.

            Надзорен орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2, тел.: +359 2 915 3 518, [email protected], [email protected], www.cpdp.bg

Предаване на личните данни

            Конституционния съд на Република България няма намерение да разкрива Вашите лични данни на трети лица, освен ако те нямат законово основание да ги получат.