Покажи резултатите

Помощ
Помощ
Помощ

определение по допустимост по дело 7 / 2023

От: 11-05-2023 г.
Диспозитив
покажи акта

особено мнение по определение, приключващо дело по дело 3 / 2023

От: 11-05-2023 г.
Докладчик
на съдиите Янаки Стоилов и Атанас Семов
Диспозитив
покажи акта

определение, приключващо дело № 6 по дело 3 / 2023

От: 11-05-2023 г.
Диспозитив
покажи акта

определение, приключващо дело № 5 по дело 6 / 2023

От: 27-04-2023 г.
Докладчик
Филип Димитров
Диспозитив
покажи акта

становище по решение по дело 18 / 2022

От: 25-04-2023 г.
Докладчик
на съдиите Янаки Стоилов и Соня Янкулова
Диспозитив
покажи акта

решение № 3 по дело 18 / 2022

От: 25-04-2023 г.
Докладчик
Таня Райковска
Диспозитив
покажи акта

определение, приключващо дело № 4 по дело 2 / 2023

От: 04-04-2023 г.
Докладчик
Соня Янкулова
Диспозитив
покажи акта

определение, приключващо дело по дело 1 / 2023

От: 07-03-2023 г.
Диспозитив
покажи акта

определение, приключващо дело № 1 по дело 19 / 2022

От: 28-02-2023 г.
Диспозитив
Във фазата на разглеждане на делото по същество 48-то Народно събрание в заседание, проведено на 1 февруари 2023 г., е приело Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата (ЗИДЗП), като с § 1, т. 2 от същия разпоредбата на чл. 10, ал. 16 ЗП, чието обявяване за противоконституционна се иска, е отменена. Изменителният закон е обнародван в Държавен вестник, бр. 14 от 10.02.2023 г., като § 1, т. 2 ЗИДЗП е влязъл в сила от деня на обнародването му (арг. от § 6 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗП). Предвид изложеното Конституционният съд намира, че отмяната на чл. 10, ал. 16 ЗП води до отпадане на предмета на к.д. № 19/2022 г., както и на правния интерес от разглеждането му по същество.
покажи акта

решение № 2 по дело 1 / 2022

От: 14-02-2023 г.
Диспозитив
Принципът на правовата държава, закрепен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, не изисква всички спорове за законност на актовете и действията на административните органи да бъдат разглеждани от специализираните административни съдилища, създадени на основание чл. 119, ал. 2 от Конституцията.
покажи акта